İMMİB AB Bülteni (29 Temmuz – 4 Ağustos 2013)alt

      29 Temmuz – 4 Ağustos 2013

http:// ab.immib.org.tr

Malzeme bilimi için M-ERA.NET 2013 Proje Çağrısı

M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliğialtkonularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar da katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2013 Proje Çağrısı açılmıştır. Proje ön başvurularının 30 Ekim 2013 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

RoHS 2 için yeni muafiyetler talepleri

altAB Pazarına sunulan elektrik ve elektronik ekipmanlardaki (EEE)   tehlikeli madde kullanımları 2011/65/EU sayılı  Direktifi (RoHS 2)  ile kısıtlanmıştır. EEE’lerde kullanımı kısıtlanan “tehlikeli madde ve tolere edilebilen maksimum konsantrasyonlar” Direktifin  Ek II’sinde, kısıtlama muafiyetine tabi uygulamalar Ek III ve Ek IV’ünde listelidir.

Direktif (Madde 5) kapsamında ikamenin mevcut olmadığı veya olumsuz etkilerinin pozitif etkilerinden daha fazla olduğu durumlarda  Komisyon tarafından muafiyet  garantisinin  verilebileceği belirtilmektedir. Muafiyet talepleri ile ilgili 2012 yılı kamu görüşünü alan Öko Enstitüsü, EEE’lerdeki tehlikeli maddelerin kısıtlanma muafiyetlerinin teknolojik, sosyo-ekonomik ve maliyet değerlendirmelerinde Komisyon’a destek vermektedir. Görüş alımı sonrasında muayetlerin uygulanmasına yönelik tavsiye edilen önlemlerin, Ağustos sonu ya da Eylül’de uyarlanması bekleniyor.

“Tüketici Ürün Güvenliği Tüzüğü” Taslak Çalışmasıalt

Avrupa Komisyonu’nun 13 Şubat 2013 tarihinde  önerdiği   Avrupa Birliği’nin (AB)  mevcut  Genel Ürün Güvenliğine ilişkin  2001/95/EC sayılı Direktifi   ile  Tüketicilerin Sağlık ve Güvenliğinde Tehlikeye Yol açan Olduklarından Farklı Görünen Ürünlere ilişkin (gıda benzeri ancak yenemez)   88/357/EC sayılı Direktifi  değiştirecek  tüzük,  üretimi yapılan gıda dışı tüketici  ürünlerini hedef alarak a) ürünlerin Yeni Mevzuat Çatısı’na uygun bir şekilde tanımlanmasını/tespit edilmesini   sağlamak amacıyla üretici ve ithalatçılar için yükümlülüklere açıklık getirmeyi, b) tüketici ürünlerinin standardizasyon prosedürlerini basitleştirmeyi, c) daha etkili pazar gözetim sistemi oluşturmayı, d) ürün izlenebilirliğini geliştirmeyi, e) tüketici ürünlerinin mevzuatsal çatısına açıklık getirmeyi,  f) yurtdışı satışında tüketici güvenini arttırmayı amaçlıyor.

Söz konusu öneriye ilişkin Tüzük taslağı Tüketici Ürünleri ve Bilgi  Konseyi Çalışma Partisi toplantısında  tartışılacak olup, Taslak rapordaki değişikliklerin 14 Ekim’de görüşülmesi,  oylamanın 17 Ekim 2013’de yapılması ve  Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasındaki resmi olmayan görüşmelerinin ardından genel oylamanın da Mart 2014’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AB’nin plastiklerde kullanılan PAH’lar için kısıtlama önerisi

altREACH Tüzüğünün teknik değişikliğinden sorumlu Düzenleme Komitesi ,  AB pazarında piyasaya arzı, kullanımı ve üretimi Ek XVII ile kısıtlanan polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAHs), tüketici ürünlerine yönelik  yeni önlem taslağını 18 Haziran’daki toplantıda  onayladı.

Üye Ülkeler tarafından onaylanan taslağa 12 Ekim 2013’e kadar itiraz etme hakkına sahip olan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nden bir itirazın gelmemesi durumunda, söz konusu taslağın Komisyon tarafından AB  Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe koyulması bekleniyor.

Hâlihazırda dolgu maddesi yağlar (exdender oils) ve lastik/ lastik parçasında kullanımları REACH Ek XVII – 50. giriş ile kısıtlanan PAH’ların, oyuncak ve çocuk eşyalarının plastik veya kauçuk kısımlarındaki kullanımlarını 0.5 mg/kg ile kısıtlayan yeni önlem taslağı, yürürlüğe girdikten 2 yıl sonra uygulanacak.

AB’de oyuncak güvenliği sıkılaştıalt

Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren yeni oyuncak yönetmeliğinde, 28 AB ülkesinde satışa sunulacak oyuncaklarda kanseri tetikleyebileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ya da alerjiye yol açabileceğinden şüphe duyulan çok sayıda maddenin kullanımı yasaklanıyor.
Avrupa Birliği’nde 2009 yılında kabul edilen Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, 20 Temmuz 2013 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte kanserojen, mutajen ya da reprodüktif toksik maddelerin yanı sıra 55 alerjen maddenin oyuncaklarda kullanımı yasaklandı.11 potansiyel alerjen madde için ürün ambalajına uyarı konulması şart koşulurken kurşun ve baryum gibi 19 ağır elemente de sıkı sınırlamalar getirildi.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, oyuncaklar için getirilen düzenlemelerin, ‘dünyadaki en katı’ düzenlemelerden biri olduğu belirtildi.

AB, Devlet Yardımları Politikasını modernleştirmek için kurallar belirliyor

Avrupa Konseyi, 22 Temmuz tarihli toplantısında Devlet Yardımlarını düzenleyen AB kurallarını güncellemek için “Usul düzenlemesi” ve “Yetkilendirme düzenlemesi”ni kabul etti.

altUsul düzenlemesi ile Devlet Yardımları soruşturmaları konusundaki kurallar ortaya konulurken, özellikle şikayet işlemleri ve piyasa bilgilendirme araçları konularında odaklanmakta ve iç pazarda rekabet ve ticarete önemli etkisi olan olaylarda Komisyonun tedbirlerini daha iyi odaklamayı hedeflemektedir.

Yetkilendirme düzenlemesi ile de devlet yardımları düzenlemelerinde Komisyonun blok muafiyet yetkisi kabul edilmektedir. Bu düzenlemeler altında Komisyon tarafından, belirli devlet yardımları kategorilerinin belli koşulları sağlamaları halinde AB Anlaşması ile uyumlu oldukları ilan edilebilecek ve böylelikle bunlar önceden bildirim ve onay gerekliliklerinden muaf tutulabilecektir.

Avrupa Yatırım Bankası enerji konusunda yeni rehberler benimsedialt

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) son 10 aylık dönemde yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme ile enerji kredilendirme politikasının, AB enerji ve iklim politikalarını ve cari yatırım trendlerini yansıtabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 23 Temmuz’da yapılan AYB yönetim kurulunda yeni öneriler görüşülerek önümüzdeki dönemde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji ağları ve bunlarla ilgili ar-ge ve inovasyon konularında finansman sağlamaya odaklanılması kararlaştırılmıştır.

Bu sektörlerin gelecek dönemde en önemli yatırım gerektirecek alanlar olması beklenmektedir. Bunların ayrıca anahtar sektörlerde geliştirilecek geliştirme projeleri için teknik desteklerle tamamlanması hedeflenmektedir.

AB’de yer alan Türk girişimcilerin etkinliği artıyoralt

Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) 2012 yılında AB’de yaşayan ve iş yapan Türk girişimcilerin konumunu araştırdı. Vakfın tespitlerine göre 2013 itibari ile Türkiye’den göç etmiş 6,8 milyon kişi muhtelif ülkelerde yaşıyor.Bunların 5,2 milyonu Avrupa Birliği ülkelerinde bulunuyor ve birliğin nüfusunun yüzde 1´ini oluşturuyor. Üstelik önemli bir kısmı da işveren konumunda bulunuyor.AB’nin ilk 15 ülkesinde bağımsız çalışarak geçimlerini temin eden girişimcilerin sayısı 118 bin ve ciroları 62,8 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. AB Bütçesi’nin 146 milyar Euro olduğu dikkate alınırsa, rakamın büyüklüğü daha da anlam kazanıyor.

AB’de yaşayan Türk girişimcilerin yüzde 68’i Almanya´da ikamet ediyor. Ardından Fransa ve Hollanda’da yaşayanlar geliyor. Diğer yandan Birliğin yeni üyeleri Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da bünyesinde sayısal olarak önemli miktarda Türk işletmesi barındırıyor.2007 başında birliğe katılan Bulgaristan ve Romanya´daki Türk girişimciler de göz önüne alındığında sayıya 27 bin 500 kişi daha ekleniyor. Böylece toplam girişimci sayısı 150 bine yaklaşırken, yatırım hacmi 16,3 milyar Euro’ya, toplam ciroları da 62,8 milyar Euro’ya ulaşıyor.

Söz konusu işyerlerinde 627 bin kişi de istihdam ediliyor. TAVAK, 2020 yılında AB’deki Türk girişimci sayısının 200 bini aşacağını öngörüyor.

AB-Gürcistan Serbest Ticaret Bölgesi müzakereleri tamamlandıalt

Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi (DCFTA) müzakereleri tamamlandı. Yedi tur ve 17 ayda tamamlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile birlikte Gürcistan, ürün ve hizmetler için AB pazarına daha iyi erişim sağlayacak. STA aynı zamanda tarım ürünleri için sağlık standartları gibi ticarete ilişkin politikalarda reformları ve sanayi ürünleri düzenlemelerinde uyumlulaştırma alanında devam edecek çalışmaları da belirliyor.

Euro Bölgesi’nde borç oranları hâlâ çok yüksekalt

Borç krizindeki Euro Bölgesi’nde kamu borcu/GSYH oranı ilk çeyrekte yüzde 92.2’ye çıkarken, borç oranlarında yüzde 160.5 ile Yunanistan ilk sırada yer aldı.
Euro Bölgesi’nde kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 1. çeyrekte yüzde 92,2’ye yükselirken, 27 üyesi bulunan Avrupa Birliği için bu oran yüzde 85,9’a çıktı. Kamu borcunda yüzde 160.5 ile Yunanistan ilk sırada gelirken, İtalya’nın kamu borcu 2013 yılının ilk üç ayında yüzde 130’un üzerine tırmandı.

alt       

alt

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: [email protected]