İmalatçı İhracatçıların C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Hk. TebliğİMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA
C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA

ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İhracatçı Birlikleri tarafından, tescil tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde müracaat edilmiş olan beyannameler için hakediş belgesi düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2 İhracatı Karşılığında C Şekeri Tahsis Edilmeyecek Şekerli Mamuller Listesi”nin “9-Glukoz, fruktoz içeren şekerli karışımlar (arı yemi, arı şurubu, vb. dahil)” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“10-Meyve Aromalı Buz”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

Hakediş belgesi talebi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İmalatçı-ihracatçılar, İhracatçı Birliklerine tescil tarihinden itibaren 1 (bir) yılı geçmiş olan beyannameler için, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre içerisinde hakediş belgesi düzenlenmesi talebinde bulunabilirler.” 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.