İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (2015/7) sayılı GenelgeGümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme” konulu 2015/7 sayılı Genelgede;

Vergilendirmenin Kanun’un 114 üncü maddesine göre yapıldığı durumda, İkincil işlem görmüş ürünün (İİGÜ’nün) elde edilmesinde kullanılan ithal eşyasının ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgesi, FORM A Belgesi, EUR.1 Dolaşım sertifikasının kullanılabileceği,
Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı durumda ve İİGÜ’nün üretiminde kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandığı durumlarda, bu ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılacağı,
Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ancak İİGÜ’nün üretiminde kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalanmadığı durumlarda, ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen söz konusu belgelerin, İİGÜ için ithalat vergilerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

 

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501/010.06.02
Konu : İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme

                                                                GENELGE
                                                                (2015/7)

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif firma dilekçelerinde, A.TR, menşe ispat belgeleri veya
Form A Belgesi ile dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında ithali gerçekleştirilen ithal
eşyasından işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin (İİGÜ)
serbest dolaşıma girişinin yapılmak istenmesi halinde ithal eşyası için alınmış olunan mezkur
belgelerin İİGÜ için de kabul edilip edilemeyeceği, hususunda bilgi istenmektedir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrası “Dahilde işleme rejimi
kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, 115 inci madde hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin
beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde
bulundurularak hesaplanır.”, 115 inci maddesinin 1 inci fıkrası ise “İlgili kuruluşların görüşleri
alınarak yönetmelikle belirlenen listede yer alan işleme faaliyetleri sonucunda, asıl işlem
görmüş ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen ikincil işlem görmüş ürünlerin elde
edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dolaşıma sokulması halinde ithalat vergileri; asıl işlem
görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma
girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları
esas alınarak hesaplanır. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkin vergilerin 114 üncü
maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.” hükümlerini amirdir.
Topluluk Gümrük Kodunu (TGK) tesis eden 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 121 ve 122
nci maddeleri, Gümrük Kanunu’nun bu maddelere karşılık gelen 114 ve 115 inci maddeleri
göz önünde bulundurularak, DİR kapsamında elde edilen İİGÜ’nün serbest dolaşıma
sokulmak istenmesi halinde;

a) Vergilendirmenin Kanun’un 114 üncü maddesine göre yapıldığı durumda, İİGÜ’nün elde
edilmesinde kullanılan ithal eşyasının ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen ve bu
eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsik eden A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal eşyasının
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi veya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde tercihli
rejimden faydalanması için kullanılan Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi
menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere
dikkate alınır.

b) i. Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ve İİGÜ’nün üretiminde
kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandığı durumlarda, bu
ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgesi, Form
A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı
tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere dikkate alınır.

ii. Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ancak İİGÜ’nün
üretiminde kullanılan tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalanmadığı
durumlarda, ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen söz konusu
belgeler, İİGÜ için ithalat vergilerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                  Ziya ALTUNYALDIZ
                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                  Müsteşar
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4