İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacıürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 üçüncü mükerrer sayılı ResmîGazetede yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

c) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatıuyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılmasıamacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

f) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

g) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ğİşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka yerlerde birbirinden bağımsışekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gösteren her bir işletmeyi,

h) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkaçını,

ı) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmalarıürünüüretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biriÜrün Denetmeni olmak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,

i) Laboratuvar elemanıÜrünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünüözelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

j) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın, Türk Patent Enstitüsüsiciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil edilmiş olması durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,

k) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmama ihtimaliçerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payıüretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşullarıönceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

 l) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişileri,

m) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

ifade eder.

Sınıflandırma

MADDE 4  (1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ticari kalite denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

(2) Koşulları AB veya C sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ kapsamında sınıflandırma başvurusu yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte AB veya C olarak sınıflandırılmamış işletmeler D sınıfıolarak kabul edilir.

(3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esaslı yapılmasında veri amaçlı kullanılır.

Sınıflandırma başvurusu

MADDE 5  (1) Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne (ek-1) TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKSe elektronik ortamda yüklenir veya ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(2) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKSe elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda, sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğünce reddedilir.

 

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekir.

(4) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekir.

(5) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş olması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunun tevsiki gereklidir.

(6) Marka Tescil Belgesinin;

a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent Enstitüsünden alınan aslı veya onaylı örneği,

b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter onaylı sureti ve tercümesi,

aranır.

Değerlendirme

MADDE 6  (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Komisyon, firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirir ve yerinde yapacağı inceleme neticesinde, işletmenin durumuna uyan sınıfı bir raporla tespit eder. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma kapsamına giren ürünlerle ilgili olması gerekir.

(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt edilmesi (ek-2) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Sınıflandırma onay işlemleri

MADDE 7  (1) Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı belirlenir ve TAREKSe kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) TAREKS üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmenin sınıfı, gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.

(4) D sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

Personel

MADDE 8  (1) AB ve C sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik düzenlemelerine göre;

a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,

b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,

istihdam edilmesi gerekir.

(2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede çalışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka hiçbir firma için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar adına TAREKS kapsamındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında kullanıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece sınıflandırma başvurusunda beyan edilen firmanın işletmesindeçalışabilir.

(4) Sorumlu Denetçşartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev yapabilir. Bu durumda, ilgili işletme için ayrıca laboratuvar elemanı istihdamı zorunluluğu yoktur.

Sorumlu Denetçi

MADDE 9  (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu Denetçi Başvuru Formu (ek-3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar.

(3) Yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, Genel Müdürlüğün onayı sonrasında TAREKSüzerinde Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilirler.

(4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, emekli olmalarından sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın ihracatta ticari kalite denetimine tâbi tüürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler.

(5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10  (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde itiraz edebilirler.

(2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik “Bilirkişi Kurulu” Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusuürünlerde yetkili en az bir Ürün Denetmeni görevlendirilir.

(3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

Eğitim

MADDE 11  (1) AB ve C sınıfı işletmeler ve ürünüözelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.

(2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Sınıflandırmaya ilişkin güncellemeler

MADDE 12  (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her türlüdeğişiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edilmemesi, adres ya da unvan değişikliği ve benzeri) derhal TAREKS üzerinden güncellenir ve ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Söz konusu değişiklik sonrasında gerekli olması halinde işletmenin sınıfı bu Tebliğ hükümlerince yeniden belirlenir.

(2) Sınıflandırma kapsamına yeni Sorumlu Denetçi dahil edilmesi, yeni ürün ilave edilmesi ve/veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni Sorumlu Denetçi ya da yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir ve/veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(3) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

Bilgilerin kaydedilmesi

MADDE 13  (1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin bilgiler (sınıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKSe kaydedilir.

Sınıflandırmanın izlenmesi

MADDE 14  (1) Sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğinin temini amacıyla, işletmeler ilgili Bölge Müdürlüğünce yılda en az bir kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur.

(2) Sorumlu Denetçi tarafından yapılan denetimlerin doğruluğunu teyit bakımından, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamında ihraç partisinden numune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

(3) Olağan denetimler dışında, ihracat denetimlerindeki performansa bağlı olarak ve diğer bilgiler çerçevesinde gerektiğinde işletmeler ayrıca denetlenebilir.

Sorumluluk

MADDE 15  (1) Sorumlu Denetçi;

a) TAREKS referans numarası kapsamında ihraç edilecek partilere ilişkin bilgileri içeren Denetim Beyanı ve Belgesini (ek-4) düzenlemek ve saklamakla,

b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, ürünlerden 2 takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt Defterine (ek-5) kaydetmek ve şahit numuneleri 45 günden az 60 günden fazla olmamak üzere, ürünüçeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlıkçıktığında bunun giderilmesine kadar saklamakla,

c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatıöngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları 5 yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

(2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihraç eden firmaların adı, ihraçedeceğürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğİhracatçı Birliklerince verilir.

(3) Sınıflandırılmış firmalar;

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) Sınıflandırmaya ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki değişikliği derhal ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılıolarak bildirmekle,

c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilen personele, işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığısağlamakla,

d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

e) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatıöngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları 5 yıl boyunca saklamakla,

f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,

yükümlüdür.

(4) Sorumlu Denetçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da müştereken sorumludurlar.

Yaptırımlar

MADDE 16  (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen firmadan, söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını 7 iş günü içinde bildirmesi, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından istenir. Söz konusu istemin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Tanınan süre içinde firmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının Genel Müdürlükçe yeterli görülmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yazılı uyarı cezası verilir ve aynı fıkranın (b) bendi gereğince firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından 1 aydan az ve 3 aydan fazla olmamak üzere askıya alınır. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde, işletmenin sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4 üncü maddeye uygun şekilde değiştirilebilir.

(3) Sınıfının askıya alındığı süre ile bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde, firmanın bu Tebliğkapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tekrar tespit edilmesi halinde, firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(4) Sınıfı iptal edilen işletme için yeni sınıflandırma başvurusu ile yetkisi iptal edilen Sorumlu Denetçi için yeniden yetkilendirme başvurusu, iptal tarihini takip eden 6 ay boyunca yapılamaz.

(5) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının bu maddede belirtilmeyen diğer hükümleri ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Masraflar

MADDE 17  (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve benzeri masraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 18  (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19  (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracatta Ticari Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte AB ve C olarak sınıflandırılmış olan işletmeler için 7 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(2) Ancak, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte A ve B olarak sınıflandırılmış olan işletmelerin ilgili sınıflarını koruyabilmeleri için, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan Kalite Sistem Belgelerinden en az birisini en geç 30/6/2014 tarihine kadar sunmaları gerekir. Aksi taktirde, ilgili işletmelerin sınıfları, bu Tebliğ hükümleriçerçevesinde değiştirilir.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sorumlu Denetçi olanların yetkileri, 16 ncı madde hükümleri saklıkalmak koşuluyla, süresiz olarak geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız