İhracatta fatura kullanımı konulu 2013/35 sayılı GenelgeGenelge No: 2013/35 (İhracatta Fatura Kullanımı hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

06/08/2013

Sayı: 52707093-10.06.01

Konu: İhracatta fatura kullanımı

GENELGE (2013/35)

Özellikle ihracatçı firma ile gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idarelerinin farklı şehir ya da bölgelerde bulunması durumunda mevzuat gereğince fatura aslının ihracat gümrük beyannamesine eklenmesi şartının ihracat işlemlerini geciktirmesi;

İhracat eşyasına ait orijinal faturanın alıcı ülkenin kendi dilinde veya başka bir yabancı dilde düzenlendiği durumlarda gümrük idarelerince, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerine eklenen faturaların Türkçe olarak düzenlenmesinin istenmesi;

İhracat gümrük işlemlerinde gümrük beyannamesine eklenmesi gereken orijinal faturanın kimi durumlarda ithalatçı ülkedeki alıcıya, ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına veya ithalatçı ülkenin gümrük idaresine ibrazının istenmesi, benzer şekilde ihracata aracılık eden bankalar tarafından akreditif işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilebilmesi;

İhracat: 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen bedelsiz ihracat işlemlerinde müşterinin borçlandığı herhangi bir meblağın olmaması nedeniyle transferin bedelsiz veya sıfır bedelli olarak gerçekleştiğini gösteren fatura düzenlenmesi;

nedenleriyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

1. İhracat gümrük işlemlerinde asıl faturanın ibrazı esastır. Bununla birlikte, asıl faturanın ihracat sırasında ibraz edilememesi halinde, ihracatçı firma ile ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük idaresinin aynı şehirde ya da bölgede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, faks ya da elektronik posta ile iletilen faturaların kabul edilmesi ancak, ihracat beyannamesinin BİLGE Sistemindeki kapatma işlemlerinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2013/3 sayılı Genelgesi hükümlerine göre tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin tescil tarihinden itibaren, ı 5 günlük süre içinde asıl faturanın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde asıl faturayı ibraz etmeyenler, asıl fatura ibraz edilene kadar bu Genelge ile getirilen kolaylıklardan yararlandırılmayacaklardır.

Faks ya da elektronik posta ile iletilen faturalarla ilgili olarak yukarıda belirtilen hükümlerin, kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemler için uygulanabilir olduğu; mavi hatta işlem gören ihracat beyannameleri için uygulanmasına ihtiyaç bulunmayacağı tabiidir.

2. İhraç eşyasına ilişkin olarak yurt dışındaki müşteri adına yabancı dilde fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dilde düzenlenen faturanın gümrük idarelerince, ihtiyaç hasıl olması durumunda Türkçe tercümeleri istenebilecek ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine eklenecektir.

İhracat gümrük işlemlerinde orijinal faturanın gümrük beyannamesine eklenemediği hallerde okunaklı birinci nüshasının gümrük beyannamesine eklenerek gümrük işlemlerinin yapılmasına izin verilmesi gerekmektedir.

3. İhracat: 2008112 sayılı Bedelsiz ihracata ilişkin Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde sıfır veya bedelsiz olarak düzenlenecek olan faturanın firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili gümrük idaresine ibrazı mümkün bulunmaktadır.

10/912007 tarihli, 2007/26 sayılı ve 4/5/2009 tarihli, 2009/25 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri