İGV ve EMY’ye Tabi Eşyanın A.TR Eşlinde Gelmesi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  İGV ve EMY’ye Tabi Eşyanın A.TR Eşlinde Gelmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

 
Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan muhtelif değişiklikler ile;

İlave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyaya İGV veya EMY uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği,

GV veya EMY gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın, Gümrük Birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda BAKANLIKÇA BELİRLENEN RİSK KRİTERLERİ UYARINCA SAPTANAN DURUMLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, menşe şahadetnamesinin aranılmaması gerektiği,

Hususları düzenlenmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 20117910 sayılı dağıtımlı yazıda;

Risk kriteri kapsamında menşe şahadetanamesi ibraz edilip edilmeyeceği hususunun BİLGE nin tarife modülü kullanılarak görülebileceğini, söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini,

Bunula birlikte, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için beyanname ekinde İGV BKK’larının 3 üncü maddesi gereğince “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektiğini,

Bildirmektedir.

ÖNEMLİ NOT: 

Yönetmelik değişikliği esnasında İGV ve EMY’ye tabi eşya için teminata bağlanmak suretiyle işlem yapılabilmesi imkanı getirildiğinden, beyanname tescil aşamasında menşe şahadetnamesinin hazır olmamasına karşın belgenin ibrazı gerekliliği doğarsa, yukarıdaki mevzuat hükümlerine istinaden vergiler emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya teslim alınabilecektir. Beyanname tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde ibraz edilen menşe şahadetnamelernin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan tutar veya alınmış olan teminat iade edilecek, kabul edilmeyen menşe şahadetnamelerinden doğan ithalat vergileri ise Hazineye irat kaydedilecektir.

Dağıtımlı yazıdan da anlaşılacağı üzere “Risk Kriterleri” açık ve net olarak paylaşılmamakla birlikte, AB’den AT.R eşliğinde gelen eşya için de menşe şahadetnamesi istenmesi olasıdır. Dolayısıyla, öncelikle mümkün olması halinde “menşe şahadetnamelerinin” her hâlükârda temin edilmeye çalışılması, ikinci olarak tarife modülü kullanılarak şahadetnamenin istenilip istenilmeyeceğinin kontrol edilmesi, tescil anında belgenin talep edildiği ancak mevcut durumda şahadetnamenin temin edilemediği durumlarda ise teminat mekanizması kullanılarak işlemlere devam edilmesi tavsiye edilmektedir.

Konuyla ilgili dağıtımlı yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net