Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik Hk.

Duyuru Özeti:

 
İthal edilmek suretiyle iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, bu suretle ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve tüketicileri ve diğer yararlanıcıları aldatıcı ticari uygulamalara karşı korumayı amaçlayan Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
  • Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayandığı, bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Kurumca veya Kurumun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur.
  • İthal edilmek suretiyle piyasaya arz edilecek olan birinci fıkra kapsamındaki ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde birinci fıkrada tarif edilen kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi esastır.
  • İlgili kurum ve kuruluşlar ile bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma ve ürün gruplarına ilişkin bilgiler Kurum tarafından gümrük idaresiyle paylaşılır.
  • Gümrük idaresince yapılacak kontrollerde, iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları da dahil olmak üzere herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin helal uygunluk iddiasının Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygunluğu konusunda şüphe hasıl olması halinde durum Kuruma bildirilir.
  • Kurumca veya Kurumun yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlarca yapılacak kontrol sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyen ürünler mahrecine iade, üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilir.
  • Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]