HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLER İLE İLGİLİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK(R.G. 12.03.2013-28585)TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİÜRETİMİNE, İTHALATINA,PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  15/12/2009 tarihli ve 27433 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hava Aromatize Edici ÜrünlerinÜretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 657nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynımaddeye aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

d) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

“ğ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 3  Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, Bakanlığaibaresi Kuruma şeklinde, Bakanlıkça ibaresi Kurumca şeklinde, Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5  Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.