Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN 
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/5)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri.) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde;

a) Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),

b) Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığının (Harita Genel Komutanlığı)

uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.P.

Eşyanın tanımı

49.05

Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)

85.23

Yalnız manyetik, optik olarak her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, elektronik seyir haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanıİthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.