Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat (2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat :2014/11)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5)NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2014/11)

MADDE 1  11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

y) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, BatıAnadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüİç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

MADDE 2  Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların, belge süresi (belgeye verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ek-5te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne; hariçte işleme izni sahibi firmaların ise izin süresi (izne verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ek-6da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili bölge müdürlüğü/ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günüiçerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili bölge müdürlüğü tarafından kapatılır. İlgili bölge müdürlüğü kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlıbilgileri karşılaştırır. İlgili bölge müdürlüğü ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerinüretiminde kullanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verir ve ayrıca, Ek-11de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Bakanlığa gönderir.

(5) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1(bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.

MADDE 3  Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Bakanlıkça iptal edilir ve bu husus ilgili bölge müdürlüğüne ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Bakanlığa ve ilgili firmaya bildirilir.

MADDE 4  Aynı Tebliğde (17 nci maddenin dördüncü fıkrası ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hariç) yer alan;

a) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ibareleri bölge müdürlüğüne şeklinde,

b) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince ibareleri bölge müdürlüğünce şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Tebliğin ek 10u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.