Gürcistan’a Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların SertifikalarıGürcistan’a Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Sertifikaları

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıya istinaden, Ankara’daki Gürcistan Büyükelçiliğinden alınan Nota’da; özetle, Türkiye’den Gürcistan’a ikinci derecede tehlikeli madde kabul edilen sıvılaştırılmış doğal gaz yükü taşıyan araçların, tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik teknik kriterleri karşılamadığı belirtilerek ADR Anlaşmasına göre tehlikeli madde taşıyan araçlar, yükleri ve sürücüleri için belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edilmesi, bahse konu araçlarda bu kurallara riayet edildiğini belgeleyen sertifikaların Gürcüce, İngilizce veya Rusça bulundurulması talep etmektedir.
 
Bilindiği üzere, karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve ADR paralelinde hazırlanarak 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulması gerekmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin; işaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümleri 1/1/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, diğer hükümler ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Ülkemiz sınırları dışına yapılacak karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığında, gidilecek veya transit geçilecek ülke ADR’ ye üye ülke ise ADR kurallarına; ADR’ ye üye değilse ülkemiz ile yapılan ikili anlaşma veya söz konusu ülkenin iç mevzuatına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapılırken araçta bulunması gereken bilgi ve belgelerin, ADR’ nin dokümantasyon formatını ve dilini açıklayan, ADR Bölüm 5.4.1.4 de yer alan “Belgeye eklenmesi gereken bilgi, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, varsa uluslararası karayolu taşımacılığı düzenlemeleri veya taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır” hükmüne göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Bu irtibatla, Gürcistan’a veya diğer ülkelere karayoluyla tehlikeli madde taşıyan üyelerimizin, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması sürecinde söz konusu ulusal ve uluslararası mevzuata; uygun hareket etmelerinin gerekmektedir