Gümrükler Genel Müdürlüğünün Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları – Uzlaşma ile ilgili yazısı hk.T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-155.99
Konu : Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları – Uzlaşma

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden uzlaşma dosyalarının incelenmesi neticesinde, gümrük idarelerince tanzim edilmiş ek tahakkuk ve ceza kararlarının büyük çoğunluğunun ciddi hata ve eksiklikler barındırdığı müşahede edilmiştir.
Söz konusu durum vakit ve enerji israfına sebep olduğu gibi sağlıklı veriler oluşturulamadığından uzlaşma müessesesi için ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bu nedenle, ek tahakkuk ve ceza kararlarının ilgili tüm mevzuat dikkate alınarak ve hesap hataları ile yazım hatalarına (beyanname tarih ve sayılarının yanlış yazılması, ilgisi olmayan beyannamelerin eklenmesi gibi) mahal verilmeksizin tanzim edilmesi önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, uzlaşma başvuruları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğünüze, gerek söz konusu başvuruların usul yönünden incelenmesi amacıyla gerekli bilgilerin ve işlem dosyalarının temin edilmesi için yazılan yazılarda, gerekse yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen hata ve eksikliklerin bildirildiği yazılarda verilen talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, düzeltilmesi ve/veya tamamlanması istenen ek tahakkuk ve ceza kararları için (Gümrük Kanununun 197'inci maddesi hükümleri de dikkate alınarak) yeni tarih ve sayı ile düzenlenecek kararların yükümlüsüne tebliğ edilmesi, yapılacak tebligatta yeni kararlar muhteviyatı alacaklar için tekrar uzlaşma başvurusunda bulunulması gerektiğinin yükümlüye bildirilmesi ve sonucunun Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Genel Müdür V