Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2016 tarihli 17921348 sayılı tasarruflu yazısı (2016/9073 sayılı BKK ile kömür ithalatına getirilen ek mali yükümlT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-89833
Konu : Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması 
Hakkında 2016/9073 Sayılı BKK

09.08.2016 / 17921348
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 2701.12.90.00.00 GTİP inde yer alan kömür cinsi eşya (elektrik üretiminde kullanılacak olanlar) için ek mali yükümlülük uygulaması öngören 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bakanlığımıza intikal eden bir takım olaylardan söz konusu Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesinin uygulanması ile ilgili bir takım tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Söz konusu Kararın 2 inci maddesi;
"(1) Ekli tabloda yer alan eşyanın elektrik üretimi amaçlı ithalatında karşısında gösterilen miktarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.
(2) Bu Karar kapsamı ek mali yükümlülük uygulaması, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir." hükmünü amirdir.
Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan örneği ekli 08.08.2016 tarih ve 89833 sayılı yazı çerçevesinde, Karar eki tabloda yer alan 2701.12.90.00.00 GTİP'li, Diğerleri
(Elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç) tanımlı eşya ile ilgili olarak;
– söz konusu eşyanın elektrik üretiminde kullanılacağının beyan edilmesi durumunda Kararda belirtilen oranda ek mali yükümlülüğün tahsili cihetine gidilerek serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tekemmül ettirilmesi;
– söz konusu eşyanın elektrik üretiminde kullanılmayacağının beyan edilmesi durumunda ise anılan eşya için Kararda belirtilen oranda ek mali yükümlülüğün ve buna isabet eden KDV'nin teminata bağlanarak gümrük mevzuatındaki nihai kullanım hükümlerine göre işlem yapılması
gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek: 1 adet yazı örneği

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine