Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Yurtdışından Emeklilere Ait Taşıtların Geçici İthali Konulu Yazısı Hk.Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli kişilerin, daha önce verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtlarıyla yurtdışına çıkarak Türkiye'ye tekrar giriş yapmak istemeleri halinde, verilen geçici ithalat izin süresi içerisinde olmak kaydıyla, emeklilik belgesinin ibraz edilmesi halinde, söz konusu kişiler için yurtdışında yerleşiklik şartı aranmaksızın taşıtlarına taşıt programı tarafından hesaplanan kalan sürenin verilerek birden fazla çıkış ve girişine izin verilecektir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-225.99

Konu : Yurtdışından Emeklilere Ait
Taşıtların Geçici İthali

01.07.2016 / 17170110

DAĞITIM YERLERİNE

29/09/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde 25.07.2015 tarihinde, aynı Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde 13.10.2015 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek süre iki yıla (730 gün) çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye gümrük bölgesi dışında işyeri bulunan tüzel kişi olduğu, (z) bendinde ise yerleşim yerinin kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yer olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu Kararın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi, (b) fıkrasında ise söz konusu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması gerektiği düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli kişilerin, daha önce verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtlarıyla yurtdışına çıkarak Türkiye'ye tekrar giriş yapmak istemeleri halinde, verilen geçici ithalat izin süresi içerisinde olmak kaydıyla, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan emeklilik belgesinin ibraz edilmesi halinde, söz konusu kişiler için yurtdışında yerleşiklik şartı aranmaksızın taşıtlarına taşıt programı tarafından hesaplanan kalan sürenin verilerek birden fazla çıkış ve girişine izin verilmesini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine