Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Tasfiyelik Hale Gelen Eşya konulu yazısı hk.T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 

 
Sayı :20117910-663.01[GGM-CR4159]
Konu :Tasfiyelik Hale Gelen Eşya
 
 

02.06.2017 / 25485887
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylar ve denetim raporlarında yer verilen tespitler çerçevesinde, tasfiyelik hale gelen bazı eşyaya ilişkin gümrük işlemleri hakkında açıklamalar yapılması gereği hasıl olmuştur.
Bilindiği üzere; Gümrük Kanununun 177 ile 178 inci maddelerinde tasfiye edilecek eşyaya ilişkin hükümler yer almaktadır.
Gümrük Kanununun 179 uncu maddesi; "1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılacak, (c) bendine göre perakende satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.
İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle 178 inci maddenin (b) bendine göre yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.
Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır.
2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.”
Yine, Gümrük Kanununun 61 inci maddesinin 2 nci fıkrası;” …2. Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin tescil edildiği tarihtir…”
Bilahare, Gümrük Yönetmeliğinin "Eşyanın tesliminden önce beyannamenin iptali" başlıklı maddesinin 2 nci fıkrası;
"(2) Kanunun 70 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tasfiyesine karar verilen eşyaya ait beyanname iptal edilir ve gerekçesi belirtilir. 124 ila 129 uncu maddeler uyarınca iptal edilen beyannameler için de gerekçesi belirtilir."
Hükmünü amirdir.
Dolayısıyla, yukarıdaki yazılan mevzuat muvacehesinde, Gümrük Kanununun 177 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre tasfiyelik hale gelen eşyanın Gümrük Kanununun 179 uncu maddesi çerçevesinde gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde;
-Eşyaya ilişkin olarak daha önce tescil edilen beyannamenin iptal edilmesi,
-Eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i oranında bir tutarın ödenmesi, ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde, eşyanın tasfiye edilmesi ve yükümlülerin CIF %1 tutarında ödeme yapma hakkından bir defaya mahsus olmak üzere yararlandırılması,
-Eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre yeni bir beyannamenin tescil edilmesi ve tescil tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 
Mustafa GÜMÜŞ     
Bakan a.
Genel Müdür V.
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine