Gümrükler Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 6552 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair KanunT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :34710080/010.01

Konu :6552 Sayılı Kanun

05.11.2014 / 3704577

DAĞITIM

İlgi :02.10.2014 tarihli ve 3111957 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 22.09.2014 tarihli ve 92614 sayılı yazının bir örneği gönderilmişti.

Bu defa, konuya İlişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 09.10.2014 tarihli ve 3217280 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiş olup, yapılacak işlemlerde anılan yazının dikkate alınması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Lütfü KOP

Destek Hizmetleri Dairesi

Başkan V.

EK: Yazı (1 sayfa).

DAĞITIM:
Tüm Merkez Birimlerine,
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ticaret İl Müdürlüklerine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407/010.01

Konu :6552 sayılı Kanun

09.10.2014 / 3217280

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgi :02.10.2014 tarihli, 3111957 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile; 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin Malîye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 22.09.2014 tarihli ve 92614 sayılı yazının bir örneği tüm Bakanlığımız birimlerine gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, söz konusu Kanun’un 80. Maddesinde; Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerince 4458 sayılı Gümrük Kanuna ve ilgili diğer kanunlar kapsamında takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Mezkur maddenin 9. fıkrasında; ” Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, İdari para cezalarında 80 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.” denilmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olduğu halde 11.09.2014 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir idari para cezasının 80 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.

İlgide kayıtlı yazınızın bu doğrultuda güncellenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE