Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrük Yönetmeliğiği’nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik 22/03/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliklerin özetine aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup, üzerinde değişiklik yapılan maddeler mavi ile daha önceki düzenlemede yer almayan ve bu değişiklik ile Yönetmeliğe girmiş olan ifadeler kırmızı ile gösterilmiştir. Yapılan değişikliklerin neye ilişkin olduğunun daha anlaşılır olması amacıyla bazı durumlarda maddelerin değişiklikten önceki ibarelerine de yer verilmiştir. 

 

Madde Numarası

Yapılan Değişiklikler

51/9

"Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar" başlıklı 51 inci Maddenin önceki halinde herhangi bir ifade değişiklik bulunmamakla birlikte, yapılan değişiklik ile kırmızı ile işaretli bölüm eklenmiştir.  Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.”

72/Ö

"Gelen hava taşıtlarının kontrolü" başlıklı 72/Ö maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “Havayolu Beyan Formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “kontrolle görevli personele” ibaresi “gümrük idaresine elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

72/P

"Giden hava taşıtlarının kontrolü" başlıklı 72/P maddesinin birinci fıkrasına “temsilcisi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veri işleme tekniği ile elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir

171/1G

"Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede sözlü beyana tabi eşya" başlıklı 171/1g maddesinde 415 inci maddeye yapılan atıf 391 inci madde olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın, dahilde işleme izni kapsamında yalnızca ithalat işlemlerine münhasır olmak üzere sözlü beyan kullanılabilir.”

“(7) Dahilde işleme rejiminde sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescilinin, dahilde işleme izni hükmünde olduğu durumları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

208/1, 208/2

"Nihai kullanım başvuru formu, izin belgesi, izin belgesinin iptali veya değiştirilmesi" başlıklı 208 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiştir. Madde metninde sadece Yönetmelik eklerine yapılan atıflarla belirlenen işlemlerin bilgisayar veri işleme yoluyla yapılacağına dair değişiklik yer almıştır.
(1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması talepleri Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yapılır.”                                   “(2) Talep uygun görüldüğü takdirde, ilgili gümrük idaresi tarafından indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına izin verilir. İzinde geçerlilik süresi de belirtilir.”

309

Ekonomik Etkilli Gümrük Rejimlerinde "İzin Başvurusu" başlıklı 309 maddede yer alan "İzin başvurusu ek-55'te yer alan form kullanılarak yapılır." şeklindeki ibare "İzin başvurusunun bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır.” olarak değiştirilmiştir.

Hariçte işleme rejiminde; önceden ithalatın olmadığı standart değişim sistemini de kapsamak üzere işleme faaliyetinin tamirata ilişkin olduğu durumlarda; ibaresi “ç) Hariçte işleme rejiminde; işleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratına ilişkin olduğu durumlarda,” olarak değiştirilmiştir.

 

311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat rejiminde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir. İbaresi “(4) 311 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgenin ibrazı şartıyla, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde izin başvurusu 171 inci madde hükümlerine göre sözlü beyan ile de yapılabilir.” olarak değiştirilmiştir.

380

Geçici ithal edilen eşyanın  yeniden ihraç edilmesine ilişkin "Süre uzatımı" n ilişkin 380 inci maddenin 2 inci fıkrası “(2) Gümrük idaresince verilen izin süresinin bitiminden sonra yapılan müracaatlarda, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla varsa alınması gereken ithalat vergileri bu sürenin bitiş tarihinden itibaren hesaplanır.” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca,  dördüncü fıkrasına “kiralama kapsamı hava taşıtlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve motorlarının” ibaresi eklenmiştir.

502

Geri verme veya kaldırma başvurusu işlemlerine ilişkin 502 nci maddede yer alan "Geri verme veya kaldırma başvuru formu her beyanname veya ceza kararı için biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir." ibaresi  "Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için düzenlenir. Ancak, bir beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk ve buna bağlı ceza kararı için tek bir başvuru formu düzenlenir.” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, aynnı maddeye 6 ncı fıkra olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir. “(6) Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararlarından 500 üncü madde uyarınca geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebilir.”

542

Dökme Gelen Sıvılar başlıklı 542 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(9) Aynı cins ve nev’i ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olmakla birlikte farklı vergi oranlarına tabi sıvılar, işlemlerin tankta bulunan eşyanın tamamına teşmil edilecek şekilde vergileri en yüksek olan eşya esas alınarak tekemmül ettirilmesi ve eşyanın yurtdışına transit edilmesi kaydıyla kısmen dolu tanka konulabilir.”

588

Tahlile itiraz ve ikinci tahlil başlıklı  588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşyanın örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için numune başına 650 TL ücret alınır.”

82 no.lu ekte yapılan değişilkikler ve eklemeler

 82 no.lu ekinin 19 no.lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "19-Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talebinde bulunulması" 82 no.lu ekine aşağıdaki 52 ve 53 no.lu satırlar eklenmiştir. "52-Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük idarelerince iptali." , "53- Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine sunulması. (aşılan her ay için)

 


 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.