Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 
Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

20.04.2024 tarihli düzenleme ile; Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Gümrük Beyannamesi – 112/5

Söz konusu madde ile gümrük beyannamesinin hazırlanmasına ilişkin işlemler düzenlenmektedir.

İlgili maddeye yapılan ekleme ile;

(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterliliklerin Bakanlıkça belirleneceğine dair bir hüküm eklenmiştir.

Elleçleme İşlemleri İçin Başvuru – 335


“Elleçleme” Deyimi : Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlanmaktadır.

Elleçleme başvurularında; elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılacağına dair hüküm eklenmiştir.

Geçici Depolama Yerinde Yapılacak Değişiklikler – 516/A


Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerinin veya antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvurunun geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılmasına, başvurunun ise Bakanlıkça sonuçlandırımasına dair bir fıkra eklenmiştir.

Antrepolarda Yapılacak Değişiklikler – 524

Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvurunun bölge müdürlüğüne yapılmasına , başvurunun ise Bakanlıkça sonuçlandırımasına dair bir fıkra eklenmiştir.

Antrepo İşleticilerince Yararlanılacak Götürü Teminat – 527

20.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere;  Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat miktarları arttırılmıştır.


  a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.  3.000.000 TL.
  b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL  1.000.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 1.000 m²’ye tamamlanır).
  c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL  1.000.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 2.000 m³’e tamamlanır).
  ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi 40.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.


Gümrük Müşavirinin Yükümlülükleri – 563

Gümrük Müşavirlerinin yükümlülüklerini düzenleyen maddeye bazı önemli eklemeler yapılmıştır.
  • Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. (Adli ve İdari Soruşturmalar hariç)
  • Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir. (Yürürlük tarihi 20.05.2024)
  • Yukarıdaki fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez. (Yürürlük tarihi 20.05.2024)
Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil – 588

İkinci tahlil için her bir numune başına alınacak ücret 1.330 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret daha öncesinde 885 TL olarak uygulanmaktaydı.

Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi – EK 24

Gümrük Laboratuvar tahlil ücretlerinin belirlendiği Yönetmeliğin 24 nolu ekindeki ücretler güncellenmiştir.

 
Antrepo Açma ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler – EK 80

Antrepo açma ve işletme koşulları ile aranan belgeleri düzenleyen Yönetmeliğin 80 nolu ekinde yer alan ve Antrepolara bulunan kameraların genel özelliklerinden yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması şartı çıkarılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
 
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz