Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

03.05.2023 tarihli düzenleme ile; Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Genel Koşullar – 23


Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin sahip olmaları gereken adli sicil şartlarına eklemeler/değişiklikler yapılmıştır.

Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller – 38 – DTÖ Üyesi Olmayan Ülkeler

Menşe şahadetnamesi aranılacak haller ile ilgili 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle; İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerektiğine dair hükümler eklenmiştir.

Nihai Kullanıma Tabi Eşya ve Teminat – 207/4

Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat başlıklı 207 nci maddesinde yapılan değişiklikle; izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması nedeniyle alınmamış olan fark vergiler tahsil edilecek;

Eşyaya ilişkin olarak alınmış bir teminat olmaması halinde izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreden sonra izin hak sahibi tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenmiş raporun izni veren gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Yönetmeliğe eklenen Geçici 21. Madde ile;

Nihai kullanıma tabi eşyaya ilişkin alınmış bir teminat olmaması durumuyla sınırlı olarak, 03.05.2023 tarihinden önce nihai kullanım izin belgesinde öngörülen süre dolmuş ise otuz günlük gümrük idaresine başvuru süresi 03.05.2023 tarihinde başlayacaktır.

Yönetmelik Ek 14 – Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’na ilişkin Yönetmeliğin 14 nolu ekinde yapılan değişiklik ile; beyannamenin “Mali Sorumlu Kişi” tanımlı 9 nolu kutusuna İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılabilmekle birlikte,  kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyari hale getirilmiştir.

İthalat beyannamelerindeki Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası başlıklı 54 no.lu kutusunda beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte beyanın verildiği yer ve tarih yazılacak;

Yönetmelik Ek 80 – Antrepo Açma ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler

Özellik arzeden eşyanın depolandığı antrepolarda;

Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması gerekmektedir.

Kapanmış antrepoların yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçiş durumları yukarıdaki gereklilikten hariç tutulmuştur.

Yönetmelik Ek 82 – Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller

Kanunun 241. Maddesi uyarınca uygulancak usulsüzlük cezalarını belirlyen 82 nolu ekte yer alan aşağıdaki fiil yürürlükten kaldırılmış olup, bu gibi durumlarda usulsüzlük cezası tatbik edilmeyecektir.

 
Sıra NoKonu
37Nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine müracaat edilmesi.

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı’na ilişkin Yönetmeliğin 14 nolu ekinde doldurulması ihtiyari hale getirilen hususlar için usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net