Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:


03.01.2022 tarihli düzenleme ile; Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, düzenlemede öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir.

İstisnai Kıymetle Beyan – 53/6 – KDV Matrah Unsurlarının Beyanı

İstisnai kıymetle beyana ilişkin 53. Maddeye KDV matrah unsurlarının beyanına ilişkin yeni bir fıkra eklenmiştir.


(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.  (Yürürlük Tarihi : 03.01.2023)

Gümrük Beyannamesi – GY 112 – İhracat ve Antrepo Beyannamelerinin Kağıtsız Ortama Alınması

İhracatın yanı sıra, antrepo beyannamelerinin de kağıtsız (elektronik) ortamda işlem görmesine ilişkin hususlar 112 maddenin ilgili fıkrasına eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01.02.2023)

Beyannameye Eklenecek Belgeler – GY 114 – İhracat ve Antrepo Beyanname Eklerinin İbraz Edilmemesi

Yeşil hattan yararlanma hakkına sahip YYS sahipleri adına tescil edilen beyannamelerin muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen beyanname eki belgeleri gümrük idaresine ibraz edilmektedir.  

114.maddeye eklenen hüküm ile; ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç tutulmuş olup, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlense dahi ihracat ve antrepo beyanname eki belgeler ibraz edilmeyecektir. (Yürürlük Tarihi : 01.02.2023)

Şartlı Muafiyette Rejimin Kapatılma Başvuru Süresinin Uzatılması – GY 325  

Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde rejimin kapatılması için denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılabilecektir.  (Daha öncesine bu süre 1 ay olarak uygulanmaktaydı)

Serbest Bölgelerdeki Eşyaya Yönelik Yapılabilecek İşlemler – GY 425 – Tescil  Edilen Beyannamelerin Süresi

Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde bitirilmesi gerekeceğine dair yeni bir fıkra eklenmiştir.

Belirlenen süre içerisinde işlemlerin bitirilmemesi halinde; aşılan her gün için usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Geçici Depolama ve Antrepolara İlişkin Maddelerde Yapılan Değişiklikler

Geçici depolama yeri izni, geçici depolama yeri eşya giriş çıkışına ilişkin şartlar ve gümrük antrepo yatırım izninde ödenmiş sermayeye ilişkin tutarlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Stajyer Çalıştırabilmesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı çalıştırabilmekteydiler.

İlgili maddeye YGM’lerin stajyer de çalıştırabileceklerine dair bir hüküm eklenmiştir. Ancak stajyerler, gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamazlar. 


İtirazların Karara Bağlanmasından Önce Eşyanın Çekilebilmesi – GY 587

Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde ihtilaf konusu eşyaya ilişkin itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesinin talep edildiği durumlarda; yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması halinde izin verilebilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]