Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Duyuru21.11.2013 tarihli 28828 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Aşağıdaki linkten Resmi Gazeteye ulaşabilirsiniz.

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kısaca önemli değişiklikler;

 

·         Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek OKSB başvurusu için Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olma ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

·         C Sınıfı OKSB başvurusundaki özel koşullardan 15.000.000 USD sabit sermaye yatırımı yapmış olma şartı kaldırılmıştır. Yıllık 1.000.000 USD fiili ihracat ya da 6.000.000 USD ithalat + ihracat koşulu devam etmektedir.

·         Yönetmeliğin 75 inci maddesinin yedinci fıkrası değiştirilerek dökme eşyada ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklarda cezai işlem uygulamasında; BKK ile belirlenen limitler için ceza uygulanmayacağı, limitleri aşan kısım için ceza uygulanacağı belirtilmiştir.

·         Yönetmeliğin 86 ncı maddesine üçüncü fıkra eklenerek kara hudut kapılarında gümrüklü sahaya giren taşıtlar için Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi, aksi durumda tasfiye hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

·         Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları değiştirilerek Sözlü Beyan edilebilecek Dahilde işleme rejimine konu eşyalar düzenlenmiştir.

·         Yönetmeliğin 197 nci maddesine Tahlil ücretinin eşyanın tahlil masraflarının yanı sıra tahlil işlemi sonucu ortaya çıkan atık ve artıkların imhasını da kapsayacağı eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasına ekleme yapılarak, aynı sevkiyata konu birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı tek seferde antrepoya alınamayan eşya için gümrük idaresinden izin alınmak şartıyla ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren 5 iş günü içinde antrepo beyannamesi verilebilmesi imkanı sağlanmıştır. İhtiyaç halinde bir defaya mahsus bu süre 5 iş günü daha uzatılabilecektir.

·         Yönetmeliğin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek bunker ve liman bayilerinin vereceği teminatın götürü teminat olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

·         Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları değiştirilmiş, 4760 sayılı ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanamayacağı hükmü getirilmiştir.

·         Yönetmeliğin 494 üncü maddesindeki teminat tutarları tekrar belirlenmiştir.

·         Yönetmelik eki Ek-33 deki eşya kodlarında değişiklik yapılmıştır.