Gümrük Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Yürürlüğe GirdiGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, izin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Nihai Kullanım Denetim Formu esas alınacak. İzin belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak sahibinin mali kayıtları üzerinden nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemler, yetkilendirilen gümrük müşavirince düzenlenecek rapora istinaden yerine getirilecek.

Geriye dönük izin verilebilmesi için eşya üzerinde gümrükgözetiminin sona ermemiş olması şartı aranacak.

– Türk limanları arasındaki taşıma-

Denizyolu ile transit taşımalara ilişkin düzenlemede yapılan değişikliğe göre, bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilecek.

Değişiklik öncesinde Gümrük Yönetmeliğinin 263. maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda, bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilmekte ancak Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebiliyordu. Ayrıca varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transiti de mümkün oluyordu.

Düzenlemeyle Türk limanları arasında yapılacak taşımalarda Gümrük Yönetmeliğinde yer alan istisnalar kaldırılarak Türk limanları arasındaki taşımanın yalnızca Türk bayraklı gemilerle yapılması sağlandı. Böylece Türk bayraklı gemilerin başka bir ülke bayrağına geçişlerinin önüne geçildiği gibi yabancı bayraklı gemilerin de Türk bayrağına geçişleri teşvik edilerek Türk donatanı desteklendi.

Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan diğer bir değişiklikle de gümrük kontrolü altında işleme izinleri vermeye yetkili gümrük müdürlüklerine, Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü eklendi.