Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde Kapsamında Ticaret Politikası Önlemleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde Kapsamında Ticaret Politikası Önlemleri Hk.

Duyuru Özeti:

01 Nisan 2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliğine eklenen Geçici 16. Madde ile; Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü;  Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. maddesinin uygulanmasını açıklamak üzere 14.07.2020 tarihinde 55808367 sayılı yazıyı yayımlamıştı.

14.07.2020 tarihli yazıda: yalnızca ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülükten bahsedildiğinden, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16 ncı madde kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmadığına dair tespitler üzerine; 30.09.2020 tarihli 57822252 sayılı ikinci bir yazı yayımlanmıştır.

Mezkur Geçici Madde metninde “menşe esaslı ticaret politikası önlemi” ismen yer aldığından, 14.07.2020 tarihli yazıda belirtilen hususların ticaret politikası önlemine tabi eşya için yapılan başvurularda da uygulanması gerektiği belirtilmektedir.  

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Geçici Madde – 16

(1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalatlarda menşe esaslı ticaret politikası önlemleriilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre ve varsa ek süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

 (2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemiilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net