Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/21 sayılı KKDF-TAKAS’a ait genelgesi

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/21 sayılı KKDF-TAKAS’a ait genelgesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2013 tarih ve 2013/21 sayılı genelgesinde; 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3’üncü maddesinin 12 numaralı bendinde takasın, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayıldığı, ancak, Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri no’lu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu işlemlerde KKDF istisnasının uygulanamadığı belirtilmektedir.

Genelgede, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacağı ifade edilmektedir.

  1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,
  2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,
  3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan Gümrük Müdürlüğü’ne ekte yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,
  4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202’inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,
  5. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,
  6. Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması.

Bu itibarla, söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatların çözüleceği ifade edilmekte olup, diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsilinin gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

EK: Dilekçe Örneği

İlgili Dosyalar

 

Dosya Adı

Dosya Boyutu

 

takas genelgesi ek.pdf

52,21 KB

İndir