Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

AB Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016 yılında hazırlanan “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı” muhtelif zamanlarda güncellenerek ilgililerin görüşlerine açılmış, ancak geçen süreç içerisinde bahse konu taslak metnin yasalaşması mümkün olmamıştır.
 
2019 yılı Şubat ayı içerisinde en güncel hali ile Bakanlık internet sitesinde de yayımlanmış olan  “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı” daha sonrasında siteden kaldırılmıştır.
 
Son olarak 23.09.2019 tarihinde TBMM’ne 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin bir Kanun Teklifi sunulmuştur. “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı” nın Bakanlık internet sitesinden kaldırılması ve mevcut Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin tekliflerin hazırlanması birlikte değerlendirildiğinde; yeni bir Kanun yapılmasını içeren kapsamlı bir değişiklikten ziyade mevcut Kanun üzerinde yapılacak dar kapsamlı değişiklikler ile devam edileceği izlenimi edinilmektedir.
 
Mevcut Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini incelediğimizde; ikisi yürürlük ve yürütme maddeleri olmak üzere yirmi maddeden oluştuğu görülmekte olup, metinde öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmektedir.
 
  —  Transit rejiminde asıl sorumlunun Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacaktır.

  —  Tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibince yapılan masraflar ve eşyanın CIF değerinin %1 ile alınmasına ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve daha öncesinde sadece bir kez yararlanılabilen uygulamadan ikinci kez yararlanılmak istenilmesi halinde eşyanın CIF değerinin %3 ünün ödenmesi şartıyla ikinci defa yararlanma imkanı getirilmektedir.

  —  Amme alacağının ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi gereken hallerde teminata konu vergiler tutarı kadar teminat alınacaktır. Mevcut düzenlemede teminata konu vergiler tutarının %20 fazlasıyla teminat hesaplanmakta ve bu durum mükellef açısından ilave maliyetler yaratmaktadır. Söz konusu düzenleme ile sektörün desteklenmesi ve teminat tutarının hesaplanması ve takibinde yaşanılan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.
  —  Mevcut kanundaki gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmeyeceğine ilişkin hüküm zaten Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş olduğu için, oluşan hukuki boşluğun doldurulması amacıyla gümrük idaresinin belirlenen süreler için tecil faizi ödemesi hususu düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile idarenin keyfi davranışları nedeniyle yükümlülerin mağdur olmamaları amaçlanmıştır. 
  —  Ceza uygulanmasında genel kuralları belirleyen 231 nci maddeye yeni fıkralar eklenerek gümrük vergileri ve para cezalarının tahsilinde uygulamada tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirilmiştir.
 
  —  “Kendini İhbar” veya “Pişmanlıkla Beyan” olarak tabir edilen ve eksik vergi beyanına ilişkin hususların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda cezalar % 15 olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamdaki cezaların yapılacak düzenleme ile % 10 olarak uygulanması öngörülmüştür.
  —  Serbest dolaşıma giriş, ihracat ve transit rejimlerinde beyana aykırılık durumlarında uygulanacak cezaları belirleyen 235 inci maddede kapsamlı değişiklikler öngörülmektedir. Ceza uygulanması sırasında mükerrer vergilendirmeyi önlemeye yönelik ibareler değiştirilmekte, ihracata ilişkin gümrüklenmiş değer üzerinden tespit edilen cezaların ihraatçı firmalara ağır yükler yüklememesi amacıyla idari para cezalarında indirim yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 234 üncü maddede olduğu gibi 235 inci madde kapsamındaki fiiller için de pişmanlıkla beyan imkanı getirilmektedir.
  —  Gümrük antrepolarında beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespit edilmesi halinde uygulanacak cezalarda ikili ayrıma gidilmiş ve farklı çıkan eşyaya ilişkin vergilerin beyan edilen eşyaya ilişkin vergilerden yüksek olması halinde farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulancağı, eşyanın beyan haricinde ayrıca bir lisans veya belgeye tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilmesi düzenlenmektedir. 

Mevcut kanundaki söz konusu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve tasfiyeye tabi tutulmasına ilişkin hükümler kaldırılmıştır.

  —  Uzlaşmaya ilişkin hükümler sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. 

  • Uzlaşma sürecinde duran itiraz ve dava açma süresinin 5 günden az kalması halinde sürenin 5 güne tamamlanacağı düzenlenmektedir. (mevzut durumda bu süre 3 gündür)
  • Mevcut durumda itiraz başvurusu yapılmamış vergi ve cezalar uzlaşma konusu yapılabilirken yeni teklif ile, süresi içinde olmak ve itirazın sonuçlanmamış olması kaydıyla yükümlülülere itirazından vazgeçerek uzlaşma talep hakkı getirilmektedir.
  • Bunun yanı sıra “uzlaşmanın gizliliği” prensibi madde kapsamına alınmaktadır.
  
Konuya ilişkin teklif metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net