Gümrük Kanunu’nun 235. Maddesi’nde Değişiklik YapıldıGümrük Kanunu’nun 235. Maddesi’nde Değişiklik Yapıldı

1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanununun 235 inci maddesinde,  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden 
belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Yasal ticaretin kolaylaştırılmasını ve yasal olmayan ticaretin ise önlenmesini temel hedefi olarak belirleyen Bakanlığımız, bu hedef doğrultusunda gerekli her türlü önlemi gecikmeksizin almayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, transit rejimine konu eşyanın işlemlerinde özellikle, birbirine yakın ancak gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemleri bakımından farklı olan eşyadan vergisi daha az olanın beyan edilmesi şeklinde yaşanması muhtemel suiistimallerin önlenmesi ve bu suiistimallere uygulanacak yaptırımların caydırıcılığının arttırılması amacıyla, söz konusu madde hükmü ile uygulanacak idari para cezasında düzenleme yapılmıştır.

Anılan madde hükmünde yer alan farklı cinste eşya tabirinden tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca farklı olduğu anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, taşıyıcılarımızın taşımalarına ilişkin yapacakları beyanlarda yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurmaları büyük önem arz etmektedir.