Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik (Yorum ve Karşılaştırmalı Tablo)
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik (Yorum ve Karşılaştırmalı Tablo)

Duyuru Özeti:

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik, 13/10/2017 tarihli 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu değişiklik ile gerek madde içeriklerinde gerekse de maddelerin sıralamalarında değişiklikler yapılmış, bazı maddelerin alt bentlerine ise eklemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin bazı önemli maddelerine ilişkin değerlendirmeler ve karşılaştırma tablolarına aşağıda yer verilmektedir.

  • Önemli değişikliklerden bir tanesi “Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir” olması koşulu  altında kontrol süreçlerinde yetkin personel istihdam etmek veya buna yönelik danışmanlık hizmeti almayı düzenleyen maddelerde yapılmıştır. Bir önceki düzenlemede genel ifadelerle muğlak bırakılan hususlar, söz konusu kontrol sürecini yürütecek kişilerin detaylı tanımı yapılarak muğlaklık giderilmiş ve yetkin olmayan kişilerce bu hizmetin verilmesinin önüne geçilmiştir.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/1f-1

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/1f-2

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.”

 
 

  • Yine “Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir “ olması koşulu  altında yerinde inceleme değerlendirme kapsamında şartların sağlandığının kabul edilebilmesi için yeterli puanın alınması gerektiği düzenlenmiş, buna ilişkin şartların Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir

 
 

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/2

(2) Birinci fıkranın (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki hususların karşılanması gerekir.

“(2) Birinci fıkranın (a) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

  • “Başvuru İçin Aranacak Belgeler” başlığı altında ISO 9001 ve 27001 sertifikalarınına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak sadeleştirilmiş ve bir önceki düzenlemede yer alan “güncel” ibaresi “geçerli” ibaresiyle değiştirilerek, mevcut belgelerin geçerlilik süreleri içerisinde kullanılabilmelerine imkan sağlamıştır.

 

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Başvuru için aranacak belgeler Madde 10/3-a

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

Başvuru için aranacak belgeler Madde 10/3-b

b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini,

b) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem  faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.”

 

  • Başvuru için aranacak güvenirlik koşullarınının belirlendiği ve ceza kararlarının hesaba katılmasına ilişkin 5 inci maddede değişiklikler yapılmış, gümrük idaresince ihlale ilişkin herhangi bir tespit yapılmadan önce yükümlüsünce bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmayacağına dair düzenleme yapılmıştır.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Madde 5/h

(6) Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz

 
 

  • Başvuru sürecinde  “Yerinde İnceleme” başlığı altında yer alan sürelere ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış, 30 iş günü olarak belirlenmiş süreler 45 iş gününe, 15 iş günü olarak belirlenmiş süreler ise 20 iş gününe çıkarılmıştır.
  •  “Teminat Tutarının Belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddenin götürü teminatın hesaplanmasına ilişkin fıkralarında değişikliğe gidilmiş, yapılan değişiklikler ile izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat ile ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında hesaplanacak teminatlar bu madde metninden çıkarlarak ayrı bir bölüm altında düzenlenmiştir.

 

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Teminat tutarının belirlenmesi Madde 35/1

(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı; a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarında teminat olarak, b) Yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarında teminat olarak, c) Diğer hallerde, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

“(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı; a) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak, b) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak, belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep edilemez.”

 
 

  • İhracatta yerinde gümrüklemeye ilişkin 58 inci maddenin başlığı da dahil omak üzere kapsamlı bir değişikliğe gidilmiş, özellikle rejim kodlarına ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştır.
  • İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasına ilişkin 77 inci maddede yapılan değişiklikler ile:

 
Eğer eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde araç yükleme ve mühürleme işlemleri yapabileceği,
 
Eşya sahibi bu izne sahip olmamasına karşın izinli gönderici kullanılması halinde eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde araç yükleme ve mühürleme işlemleri yapabileceği, düzenlenmiştir,
 
 

  • İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı başlıklı 97 nci maddede yer alan ve hem yetkilendirilmiş yükümlülerin hem de A-B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına imkan veren düzenlemeden “A-B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri” ibaresi çıkarılarak, kapsam yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyalarının taşınması ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, taşıma işlemine rejim kodu bazında sınırlama getiren aynı maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak bu sınırlama da kaldırılmıştır.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı Madde 35/1

(1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir.
 
(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi bu izin kapsamında birinci fıkrada sayılan kişilerin “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görecek olan ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyasının transit işlemlerini yapabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlülerin” olarak değiştirilmiştir.
 
(3) Bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

 
  
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.