Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:5Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tebliği) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:5) ile AN&,AN7,AN8 ve AN9 tespit işlemleri yürürlükten kaldırılmıştır.Bu tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı bentleri uyarınca düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31.12.2014 tarihine kadar sonlandırılır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)
(SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)
(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beşyıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri, 13üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin dördüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4