Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejim) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No:9)Gümrük ve Ticaret Bakanlığından :

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 9)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge, izne ilişkin değişiklik talepleri ile taşıyıcı firmalar ve taşımayı gerçekleştirecek sürücülere ilişkin her türlü bilgi ve belge başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova (veya Habur Gümrük Müdürlüğü-Cizre-Midyat-Batman-Bitlis-Erciş-Ağrı)-Erzurum-Bayburt- Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Başvuru sahibi firma ve taşıyıcı firmanın bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir dilekçe,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin altıncı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(Söz konusu tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların bulunması durumunda, yurt dışında ikamet ettiklerine dair ilgili makamlardan alınan resmi bir belge ibraz etmeleri halinde adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir.)”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı (18/03/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE