GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:114) 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜİŞLEMLERİ)

(SERİ NO:114 )

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3  (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

4

Derince Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğü

6

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.