Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:122)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 122)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“f) Birlikler; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,”

“ğ) TİM; Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TOBB ve Konfederasyon” ibaresi “TOBB, Konfederasyon ve TİM” olarak değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) A.TR dolaşım belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerektirecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde; A.TR dolaşım belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “TOBB tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “birlikler” ibaresi “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri” olarak değiştirilmiştir.

“(1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dolaşım belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgeleri ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından basımı yapılan A.TR dolaşım belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanır.”

“(b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından konfederasyona veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.