Güç transformormatörleri Genel Standardı ile İlgili TebliğTS 267 EN 60076-1 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.
TS EN 60076-1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

TS EN 60076-1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

2 Mayıs 2014  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28988

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ – BÖLÜM 1: GENEL

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 60076-1)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/3)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 13/9/1998 tarihli ve 23462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-98/88-89) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 267 EN 60076-1 “Güç Transformatörleri – Bölüm 1: Genel” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 60076-1 “Güç Transformatörleri – Bölüm 1: Genel” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 60076-1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, aşağıda verilen belirli kategorilerdeki küçük ve özel transformatörlerin dışında kalan üç fazlı ve bir fazlı güç transformatörlerini (oto-transformatörler dâhil) kapsar.

− Beyan gücü 1 kVA’dan küçük olan bir fazlı transformatörler ve 5 kVA’dan küçük olan üç fazlı transformatörler,

− Sargılarının beyan gerilimi 1000 V’tan yüksek olmayan transformatörler,

− Ölçü transformatörleri,

− Demiryolu araçlarına monte edilen cer transformatörleri,

− Yol verme transformatörleri,

− Deney transformatörleri,

− Kaynak transformatörleri,

− Patlamaya dayanıklı ve madencilikte kullanılan transformatörler,

− Derin su uygulamalarına yönelik (su altı) transformatörler.

Bu transformatör kategorileri için IEC standardlarının bulunmaması durumunda (özellikle endüstriyel uygulamalar için sargısı 1000 V’u aşmayan transformatör), IEC 60076-1 tamamen veya kısmen uygulanabilir.

Bu standard, bir transformatörü, halkın erişebileceği bir konumda monte etmeye uygun hale getirecek kurallara değinmez.

Kendi standardları bulunan güç transformatörlerinin ve reaktörlerin bu kategorileri için bu standard yalnızca diğer standardda özel olarak yapılan atıf kapsamında uygulanabilir. Bu gibi standardlar:

− Genel reaktörler (IEC 60076-6),

− Kuru tip transformatörler (IEC 60076-11),

− Kendinden korumalı transformatörler (IEC 60076-13),

− Gaz doldurulan güç transformatörleri (IEC 60076-15),

− Rüzgâr türbini uygulamalarına yönelik transformatörler (IEC 60076-16),

− Cer transformatörleri ve cer reaktörleri (IEC 60310),

− Endüstriyel uygulamalara yönelik statik dönüştürücü transformatörleri (IEC 61378-1),

− HVDC uygulamalarına yönelik statik dönüştürücü transformatörleri (IEC 61378-2)

için mevcuttur.

Bu standardın muhtelif yerlerinde, alternatif veya ilâve teknik çözümlere veya süreçlere dair bir “anlaşmaya” varılması hususu belirtilmiş veya tavsiye edilmiştir. Böyle bir anlaşma, imalâtçı ile alıcı arasında yapılır. Konular tercihen başlangıçta ortaya konulmalı ve bu anlaşmalar sözleşme teknik şartnamesine dâhil edilmelidir.

MADDE 4 – (1) TS 267 EN 60076-1 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.

MADDE 5 – (1) TS EN 60076-1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 6 – (1) TS EN 60076-1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.