Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/16)

Uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 1  (1) Aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmasıhalinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.21

Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat

3101.00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler

3102.30

Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot  (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)

3102.40

Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları

3102.50

Sodyum nitrat

3102.60

Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

 

İthalat işlemleri

MADDE 2  (1) Aşağıda G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu il müdürlüğüne verilir.

 

 G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.29.80.11.00

Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat

2834.29.80.12.00

Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat

2834.29.80.19.00

Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar

3102.10

Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)

3102.21

Amonyum sülfat

3102.29

Diğerleri

3102.80

Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

3102.90

Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)

31.03

Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

31.05

Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları

3824.90.97.90.68

Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

 

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

MADDE 3  (1) 2834.21  G.T.Pli potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P) ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.Pli tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.Pli diğerleri ve 3824.90.97.90.68 G.T.İ.Pli diğerleri adlımaddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 4  (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 3 kapsamı G.T.İ.Pler altında yer alan maddeler hariç), bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden  işlem yapılır.

İthalatçının yükümlülüğü

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Diğer mevzuat

MADDE 7  (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gübre İthalineİlişkin Tebliğ  (İthalat: 2013/16)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.