GİK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN YENİLİKLER21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan yenilikler aşağıda yer almaktadır.
Tüm Yetkilendirilmiş Yükümlüler İçin Yapılan Düzenlemeler:
1. İthalatta Yerinde Gümrükleme izni düzenlenmiştir.
2. İzinli Alıcı Yetkisi düzenlenmiştir.
3. Mavi Hat yerine yetkilendirilmiş yükümlülere özel Yeşil Hat düzenlenmiştir.
4. Yetkilendirilmiş yükümlülerin idaresindeki araçlara Sınır Kapılarından Öncelikli Geçiş kolaylığı sağlanmıştır.
5. Güvenlik koşulunda ithalatçı, ihracatçı ve taşımacılar için ayrı  değerlendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
6. YY olabilmek için en az 3 yıldır faaliyette bulunma koşulu getirilmiştir.
7. YY olabilmek için bir yıl içerisinde en az 100 beyan kapsamında işlem yapılması koşulu getirilmiştir.
8. Başvuruda gerekli belgelerin (adli sicil belgesi, borcu yoktur belgesi gibi) internet ortamında teminine izin verilmiştir.
9. Soru Formlarının öncelikle Genel Müdürlükte incelenerek firmalara gerekli desteğin verilmesi yoluyla yerinde inceleme için etkin bir zemin hazırlanması sağlanmıştır.
10. Yerinde İncelemede fark edilen eksikliklerin giderilebilmesi için firmalara süre tanıması sağlanmıştır.
11. İthalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı başvurularında tesisin daha önce yetkilendirilmiş olması halinde, bu yetkiler için yeniden denetim elemanı görevlendirmek yerine Bölge Müdürlüğünce tesislere gidilmesi düzenlenmiştir.
12. Yetkilendirilmiş yükümlülerin çalıştırdığı kişilerden kaynaklı olarak veya taşıma yaptırdığı kişilerden kaynaklı olarak ithali, ihracı ve transiti yasak eşyanın taşındığının anlaşılması halinde yetkinin üç ay süre ile askıya alınması düzenlenmiştir.
13. Sertifika başvurusu ve ön incelemeye yetkili Bölge Müdürlükleri sekize indirilmiştir.
 
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesine İlişkin Düzenlemeler:
1. Sertifika sahiplerince, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin denetiminde her yıl soru formunun güncellenmesi ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir.
2. Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin sonradan kontrolü ve bu kontrollerde yıllık faaliyet raporunun da dikkate alınması düzenlenmiştir.
 
İhracatta Yerinde Gümrükleme Ve İzinli Göndericiler İçin Getirilen Yenilikler
1. Rejim Kodları genişletilmiştir. (Geri gönderilen eşya (1040 rejim kodu) birlikte veya ayrı gelen boş kaplar)
2. Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması sağlanmıştır.
3. İzinli göndericilerin aynı araçtan birden fazla tesiste yükleme yapabilmesi sağlanmıştır.
4. İzinli göndericilerin kendi tesislerine  A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasını da taşıyabilmesi sağlanmıştır.
5. İhracatta yerinde gümrükleme eşyasını taşıyabilecek izinli gönderici olmayan diğer taşıyıcılar için uzun süreli sözleşme ve güvenlik tedbirlerini alıyor olma koşulu getirilmiştir.
 
İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Alıcı Uygulamaları Düzenlenmiştir:
1. Rejim Kodları belirlenmiştir
2. Kapsam dışında tutulacak eşya listesi belirlenmiştir.
3. İzin kapsamı eşya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulmuştur
4. İzinli alıcılara mührü kırma yetkisi verilmiştir.
5. Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından işlem yapılabilmesi sağlanmıştır
6. Konteynerlerin ve büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilebilmesi sağlanmıştır.
7. Üretime hızlı geçişi sağlamak üzere 48 saat içerisinde işlemleri tamamlanacak eşya için tesiste taşıt üstünde işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
8. 2 saatlik kontrol türü bildirim süresi ve 3 saatlik muayeneye başlama süresi esas alınmıştır.
9. Önceden bildirimde bulunulması koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.
10. İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapılabilmesi sağlanmıştır.
11. Yurt içinde taşıma aracının değiştirilmesine izin verilmiştir.
12. İthalatta yerinde gümrükleme için 500.000  Euro ve izinli alıcı için 1.000.000 Euro tutarında teminat mektubu getirilmesi koşulu konulmuştur.
13. İzinli alıcıların kendi tesislerine  A ve B sınıfı onaylanmış kişilerin eşyasını da taşıyabilmesi sağlanmıştır.
14. İhtisas uygulamasına ilişkin düzenleme çıkarılmıştır.
15. İthalatta yerinde gümrükleme veya izinli alıcı kapsamında getirilecek eşya için, ithalatçı firmanın iştigal alanında olması koşulu getirilmiştir.
 
Uzun Dönemli Diğer Düzenlemeler:
1. Yönetmelikte Bakanlığımıza diğer kurumlarca kontrol edilmeyecek eşya gruplarının belirlenmesine katılım ve belirlenen eşya gruplarının duyurulması yetkisi verilmiştir.
2. A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin 2017 yılı Ocak ayında geri alınması düzenlenmiştir.
3. İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Alıcının yürürlük tarihi Bakanlıkça belirlenecek ileri bir tarihe bırakılmıştır.