Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü “Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı ” Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından “Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı ” yayımlanmıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI

A-TANIMLAR
Bu talimatın uygulanmasında;
· Günlük Alım Dozu: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük tüketim miktarını,
· Spesifikasyon Belgesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren belgeyi,
· Yüzde Bileşen Listesi: Takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin üretim sırasında kullanılan miktarına göre ağırlıkça azalan sırayla ağırlık ve yüzde (%) şeklinde sunulan gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

 B-GENEL HÜKÜMLER

  1. Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için bütün onay başvuruları il müdürlüklerine yapılır.
  2.  İthal edilecek takviye edici gıdalarda onay, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce, kontrol belgesine tabi olmayan ürünlerde ise ön bildirim öncesinde alınmalıdır.
  3.  İthal edilecek takviye edici gıdaların onaylanmasında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.
  4. Takviye edici gıda kapsamında değerlendirilen ve tüketime hazır halde dökme olarak piyasaya arz edilebilen kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer formlardaki ürünler için piyasaya arz edilmeden önce onay alınması zorunludur.
  5.  İl Müdürlüğü, onay başvurusu yapılmış bir üründe limitleri belirlenmemiş vitamin / mineral / besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerin listesini ve varsa bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyerek limitlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderir. Onay başvuru dosyasında yer alan diğer bilgi ve belgeleri inceler. Başvuru dosyasında istenen bilgi ve belgelerden eksiklik varsa gıda işletmecisine bildirir. Bakanlıkça limitlerin internet sitesinde yayımlanması ve eksikliklerin tamamlanmasından sonra onay işlemleri tamamlanır.
  6. Gıda işletmecileri onay başvurusu yapmış oldukları üründe limitleri belli olmayan vitamin, mineral ile besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyebilir.
  7. Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenlerini içeren ürünlerin 31.12.2016 tarihine kadar üretimi ve ithalatı yapılabilir. Gıda işletmecileri belirlenen limitlere Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlar.
  8.  Bakanlık, onaylanan takviye edici gıdaların listesini, gıda işletmelerini, gıda işletmecilerinin alan adı ve URL adresi/adresleri ile kullanımına yasak ve kısıtlama getirdiği takviye edici gıda bileşenlerini resmi internet sitesinde güncelleyerek yayımlar.

C- TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY BAŞVURUSU

1. Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için Ek- 1’de belirtilen bilgi ve belgeler ve bu bilgi ve belgelerin yer aldığı CD/DVD’yi (CD/DVD kopyalanamayacak ve bilgi ve belgelerde değişiklik yapılamayacak şekilde hazırlanmalıdır) hazırlayarak il müdürlüğüne Ek-2’de belirtilen dilekçe ile müracaat eder. (Bilgi ve belgeler orijinal veya kopya olabilir. Kopya olan belgeler üretici veya ithalatçı tarafından “Aslı Gibidir” kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.) İl müdürlüğü her bir takviye edici gıda için Ek-4 formunu düzenler. Bilgi ve belgelerin içerik olarak ayrılarak tek tek adlandırılıp PDF formatında CD/DVD’ye yüklenmesi gerekir.

2. İl müdürlüğü, 21.11.2015 tarihli Yönetmelik değişikliğinden önce onay başvurusu yapılmış ürünler öncelikli olmak üzere onay başvurularını başvuru tarihine göre değerlendirir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, dosya iadesi yapmadan eksiklik ve/veya yanlışlıkları açık bir şekilde gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirir. Ayrıca onay başvuru dosyasında bu talimatın Ek-1’inde yer almayan bilgi ve belgeler de gıda işletmecisine iade edilir.

3. İl Müdürlüğü bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, takviye edici gıdanın markası ve ismi, takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi, gıda işletmesinin alan adı ve URL adres/adresleri, ticari formu ve takdim şekli. GGBS de girişlerini yapar, onay numarasını alır ve takviye edici gıdayı onaylar.

4. Onay numarası alınacak takviye edici gıdanın bileşenlerinin GGBS üzerinden seçilerek girilebilmesi için ilgili alanda isimlerinin bulunmaması durumunda bu bileşenlerin isimlerini GGBS deki ilgili alanda tanımlanmak üzere Bakanlığın “[email protected]” adresine gönderir ve takviye edici gıdanın onaylandığını Ek-3 deki resmi yazı ile gıda işletmecisine bildirir. Onay işlemleri ile ilgili bilgilerin GGBS’ne girişlerini ve gerekli güncellemelerini yapar.

2-4 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY BAŞVURUSU 

1. İl müdürlüğü, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvuru dosyasını (Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri, Ek-4 formu) CD/DVD ile Bakanlığa, bilgi ve belgeleri ise “[email protected]” internet adresine elektronik ortamda Bakanlığa gönderir.
2. Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayı ile ilgili ilave bilgi ve belgeleri İl Müdürlüğü vasıtasıyla isteyebilir.
3. Bakanlık TEG Komisyonunca değerlendirilen 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıda onay başvurusu değerlendirme sonucunu (uygun / uygun değil) il müdürlüğüne resmi yazı ile bildirir. 4. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde İl müdürlüğü, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdaya vermiş olduğu onay numarasını gıda işletmecisine Ek-3 deki resmi yazı ile bildirir.

Talimatın tamamı için linki tıklayınız.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz