Gıda İhtisas Gümrüğü Uygulamasının Kalkması ve Zirai Karantina İhtisas Gümrüğü Değişkliği 

1. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

 

Yayımlanmış olan Tebliğ ile;

a.       Gıda, gıda ve yem sanayinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin İthali ve İhracında İhtisas Gümrüğü uygulaması kaldırılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

b.      Gıda, gıda ve yem sanayinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin İthalinde gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin kontrollerin hangi il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünce yapılacağı Ek-5 de belirlenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

c.       Veteriner Kontrollerine tabi hayvan ve ürünlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin hangi gümrük idarelerinden yapılacağı Ek-1 de belirlenmiştir. (Ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelenler hariç) (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

d.      44 üncü fasılda yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin hangi gümrük idarelerinden yapılacağı Ek-2 de belirlenmiştir.(Yürürlük Tarihi: 05.01.2014)

e.      Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin hangi gümrük idarelerinden yapılacağı Ek-3 de belirlenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 05.01.2014)

f.        Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin hangi gümrük idarelerinden yapılacağı Ek-4 de belirlenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 05.01.2014)

g.       Çay ithalatında (0902 ve 0903 tarife pozisyonu) tek yetkili gümrük idaresi Rize Gümrük Müdürlüğüdür. (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

h.      Porselen ve Seramik sofra ve mutfak eşyası (Porselen: 6911.10 ve Seramik: 6912.00) ithalinde Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

i.         Alkollü içkilerin (mamul halde: 2203, 2204, 2205, 2206.00, 2207, 2208 tarife pozisyonları)Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacağı gümrük idareleri ile karşılarında serbest dolaşıma girişinin yapılacağı gümrük idareleri Ek-6 da belirlenmiştir. (Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç ) (4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ve serbest dolaşıma giriş işlemleri hariç) (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)

 

2.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Elektrikli Duvar Saatleri)

 

Yayımlanmış olan 2013/19 sayılı Tebliğ ile;

 

Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri için 2007/17 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 05.10.2013)