Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Hk. 

Duyuru Özeti:

Geri Kazanım Katılım Payı : Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilmektedir.

Söz konusu katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin hususlar 31.12.2019 tarihli Yönetmelik ile düzenlenmiş ve Yönetmelikte öne çıkan bazı hususlar aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir. 

Kapsam

Sadece ekli listede detaylarına yer verilen ürünler bu yönetmeliğin kapsamına girmekte olup,

 • Tekrar kullanıma alınan ürünlere,
 • Zati ihtiyaç kapsamındaki ürünlere,
 • İmha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünlere,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri ürünlere
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bunun yanı sıra,


 • Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak kullanılan ve geri kazanım katılım payına tabi olan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ve geri kazanım katılım payı tahsil edilir.
 • Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı tahsil edilir.
 • Bitkisel yağ ve madeni yağlar normal şartlarda geri kazanım katılım payına tabi olmakla birlikte aynı liste kapsamıda yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılacak, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden (bitkisel yağ ve madeni yağlardan)  geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.
Sorumluluk

Yönetmelik kapsamındaki ürünleri yurt içinde piyasaya arz edenler;

 • Ürünleri sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almak ve beyan ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirmekle,
 • Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında Yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemekle,
 • Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlere yönelik verileri en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle,
Sorumludurlar.

İlkeler

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanır. Geri kazanım/geri dönüşüm yolu ile elde edilenlerden bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için de geri kazanım katılım payı alınır.

Mahsuplaşma

İade işlemine konu edilen ürünlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uyarınca mahsuplaşılması mümkündür.

Denetim

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacak kayıt, izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetleri, konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek olup, ilgililer, denetim ve inceleme işlemleri ile görevli kurumların isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

Bu kapsamdaki bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22.109 TL (2020 Yılı İçin) idarî para cezası uygulanmaktadır.

Yaptırımlar

 • Geri kazanım katılım payına ilişkin düzenlemelere aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.
 • Plastik poşet ücretine lişkin düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.

Söz konusu Yönetmelik 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

1 SAYILI LİSTE – GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI
Ürün Cinsi

Tutar

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)

15 kr./adet

Lastik (Binek araç)

2 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

4 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet

Dolgu lastikler

5 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

50 kr./ kg

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr./kg

Çinko karbon piller

2 TL/kg

Alkali silindirik piller

2 TL/kg

Alkali düğme piller

3 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

10 TL/kg

Lityum düğme piller

10 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

5 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

15 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

15 TL/kg

Diğer şarjlı piller

5 TL/kg

Madeni yağ

50 kr./kg

Bitkisel yağ

10 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

10 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar
(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

25 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

30 kr./kg

İlaç

1 kr./kutu veya şişe

 

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,33 litreye kadar

1

0,3301-0,75 litre arası

2

0,7501-1,5 litre arası

3

1,501 litre üzeri

4

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

40

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

3

Diğerleri (kg)

50

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar

1

0,2501-0,5 litre arası

2

0,501 litre üzeri

4

Diğerleri (kg)

50

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar

1

0,2501-0,5 litre arası

2

0,501-1 litre arası

3

1,01-5 litre arası

5

5,01 litre üzeri

10

Diğerleri (kg)

20

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

10

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net