GENELGE 2013/18HİZMETE ÖZEL
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-10.06
Konu : Gözetim ile Görevli Memurlar
GENELGE
(2013/18)
Bakanlık Makamından alınan 04/10/2012 tarihli Onay ile Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği’ne 49/A maddesi eklenerek, gümrük gözetiminin yürütülmesinden sorumlu olacak personelin yapacağı iş ve işlemler belirlenmiş olup, anılan maddenin üç ve yedinci fıkraları kapsamında belirlenen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak NCTS ve BİLGE sistemlerinde teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
1. Gözetim ile görevli memurlar, ilgili Gümrük İdaresi tarafından GZM (Gözetim) profilinde yetkilendirilecektir.
2. Yönetmeliğin 49/A-7 maddesi kapsamında serbest bölgeye giren eşyaya ilişkin ihracat ve transit beyannameleri GZM profilinde yetkilendirilmiş olan gözetim ile görevli memurlar tarafından BİLGE sistemi detaylı beyan modülünde EXT ve TRT tutanağı düzenlenmek suretiyle kapatılacaktır.
3. Yönetmeliğin 49/A-3 maddesi kapsamında gözetim ile görevli memurlarca gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı taşıyacak araçların varış gümrüğüne sevk edilmesi esnasında güvenlik mühürlerinin tatbik edilmesi, gerektiğinde taşıtın plaka no.sunun düzeltilmesi ve mühür numarası, güzergâh, sevk ve varış tarih ve sürelerinin sisteme işlenerek aracın sevkinin yapılabilmesini teminen:
3.1 NCTS uygulamasında hareket gümrük idaresinde muayene ile görevli memur tarafından kullanılan “Teminatı Tescil Et” menüsünün adı “Teminat tescili ve muayene onayı” olarak değiştirilmiş olup, “teminatın tescili” ve “kontrol” işlemleri muayene ile görevli memurca tek seferde tamamlanacaktır. Muayene ile görevli memurca daha önceden kontrol sonuçlarının girilmesi aşamasında gerçekleştirilen damga vergisi ödeme tarihinin sisteme girilmesi işlemi de bu aşamada yapılacaktır.
3.2 “Teminat tescili ve muayene onayı” işleminin tamamlanmasından sonra transit beyannamesinin statüsü GUA_USE (Teminat Tescili ve Muayene Tamamlandı) olarak değişecektir.
3.3 Teminat tescili ve muayene onayının ardından gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı taşıyacak araçların mühür numarası ve transit süre sınırı gözetim ile görevli memur tarafından NCTS uygulamasında yer alan serbest bırak menüsü kullanılarak sisteme kaydedilecek olup, bu aşamada transit beyannamesi üzerinde yer alan plaka numarası değiştirilebilecektir. İhtiyaç duyulması durumunda gözetim ile görevli memur tarafından transit beyannamesinin açıklama alanına gerekli açıklamalar girilmek suretiyle şerh düşülebilecektir.
Bu işlemlerin ardından gözetim ile görevli memur tarafından serbest bırakma işlemi tamamlanmak suretiyle transit beyannamesi REL_TRA (transit serbest bırakıldı) statüye getirilecek ve transit refakat
belgesinin çıktısı alınacaktır. Transit refakat belgesi üzerine gözetim ile görevli memur tarafından kaşe
ve imza tatbik edilmek suretiyle araç varış gümrüğüne sevk edilecektir.
Bu Genelge 18/02/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup, gözetim ile görevli memurların yukarıda
belirtilen işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri için yazıcı ve bilgisayar temini hususlarında
gümrük idarelerince gerekli önlemler alınacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı
HİZMETE ÖZEL
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Tel: (0312) 306 3810