Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir.

İlgili Tebliğin “Taşıtsız Çıkacak Sahıslar” başlıklı 27. Maddesi 1. Fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir. Madde metnine taahhütnamenin elektronik ortamda verilebileceğine ilişkin cümle eklenmiştir.

(1) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. Bu taahhütname elektronik olarak da verilebilir.”

27.madde ile belirlenen şartlara aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışların tek fiil sayılacağı ve Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca (241/1 ile belirlenen miktarın 8 katı) cezai işlem uygulanacağı düzenlenmiştir. Daha öncesinde söz konusu aykırılıkların tespitinde Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanmaktaydı.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]