Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin 5 seri no.lu Tebliğ, 29.05.2018 tarihli 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile Tebliğin muhtelif maddelerinde değişikliklere gidilmiş veya yeni eklemeler yapılmıştır

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarında tam muafiyet sağlayan düzenlemeye;

 • “NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya” ibaresi eklenmiş ve “Transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan, yabancı plakalı taşıtlar ile” ibaresi “Transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan,” olarak değiştirilmiştir.

Tanımlar başlıklı 4 üncü maddede yer alan;

 • turistler” ibaresi “yolcular” olarak değiştirilmiş, 
 • Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; Türkiye'ye boş olarak girişi yapılan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan” ibaresi “transit beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan” olarak değiştirilmiştir.

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların giriş işlemleri başlıklı 5 inci maddeye;

 • “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.” cümlesi eklenmiştir.

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri başlıklı 6 ncı maddede yer alan;

 • “ikamet yerlerinde” ibaresi “bu ülkelerde” olarak değiştirilmiştir.

Geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri başlıklı 8 inci maddede yer alan;

 • Bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir”  ibaresi “Göreve başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri başlıklı 11 inci maddede yer alan;

 • Bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir” ibaresi  “Görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.” olarak değiştirilmiş ve  “Firma ortağı olarak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında taşıt getiren şahısların ortak olduğu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olması ve bu durumun şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.” İbaresi ayrı bir fıkra olarak eklenmiştir.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri başlıklı 14 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • “(1) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyan taşıtlar hariç, ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş işlemleri, 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. NCTS ve TIR karnesi kapsamı eşyasını transit rejimine uygun olarak Türkiye’ye getirip boşaltan taşıtlar, yükün boşaltıldığı gümrük idaresi tarafından 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.
 • (2) NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu Taşıt Takip Programına; taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir.”

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri başlıklı 15 inci maddede yer alan;

 • Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar”, ibaresi  “ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile 1 no.lu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 30 (otuz) güne kadar,” olarak değiştirilmiştir.

Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı başlıklı 17 nci maddeye;

 • Süre uzatımında, taşıta verilmiş olan süre içerisinde ilgili kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılır. Söz konusu işlemlerin yapılmadığı anlaşılan taşıtlara ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.” İbaresi ayrı bir bent olarak eklenmiştir.

Taşıtsız çıkacak şahıslar başlıklı 27 nci maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 • “(3) Taşıtsız geçici olarak yurtdışına çıkılabilmesi için birinci fıkrada belirtilen taahhütnamenin verilmesi veya ikinci fıkrada belirtilen taşıtın gümrük idaresinin gözetimine bırakılması işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilir.
 • (4) Gümrük idaresince birinci veya ikinci fıkraya aykırı olarak taşıtsız yurtdışına çıkış işlemlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar tek fiil sayılır ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular.”

Bahse konu Tebliğe “Tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobillerde süre uygulaması” başlıklı geçici madde eklenmiştir.

 • Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımından önce 1 no.lu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin verilmiş olan süre sonunda yurtdışı edilmesi gerekir.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.