G.Kore STA – 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.-TEk menşe ispat belgesi menşe beyanıdır.- (16934678-722.01.01 KOR sayılı Yazı)G.Kore STA – 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.-TEk menşe ispat belgesi menşe beyanıdır.- (16934678-722.01.01 KOR sayılı Yazı)

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı       : 16934678-722.01.01 KOR

Konu     : G.Kore STA

               

 

1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması (STA), ilgili onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan ve İthalat Rejim Kararında (İRK) değişiklik yapan 2013/4635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek Karar ile söz konusu STA’ya ek Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konmuş ve BİLGE sisteminde anılan STA kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerine yönelik olarak “KORE” şeklinde bir kod oluşturulmuştur.

 

Bu çerçevede, anılan STA çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalata konu eşya için İRK’da yer verilen tercihli gümrük vergisi oranlarının uygulanmasına yönelik olarak cari işlemlerde kolaylık ve yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla aşağıda beliritlen hususların dikkate alınması önem arz etmektedir:

 

1. Anılan STA kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi amacıyla ibraz edilebilecek ve kabul edilebilecek tek menşe ispat belgesi “Güney Kore’deki tüm ihracatçılar tarafından düzenlenebilecek olan”, “metni anılan Yönetmeliğin III nolu ekinde yer verilen” ve bir örneği ilişikte yer alan menşe beyanıdır.

 

Söz konusu beyan, herhangi bir gümrük idaresi veya yetkili makam ya da yetkilendirilmiş kurum tarafından onaylanmayacak veya vize edilmeyecektir.

 

İthal edilen eşyanın menşeini ispatlamak üzere, menşe beyanı haricinde başkaca bir belge talep edilmeyecektir.

 

2. Menşe beyanına asıl olarak, eşya için kesilmiş olan satış faturası üzerinde yer verilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, eşyaya ilişkin bir teslimat notu (delivery note) veya başka herhangi bir ticari belge (örneğin çeki listesi-packing list) üzerinde bulunulan menşe beyanları da kabul edilecektir.

 

3. Üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlenen satış faturaları kabul edilecektir. Ancak bu hallerde de ilgili menşe beyanlarının, eşyanın Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

Bu tür durumlarda, üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlenen satış faturasında yer verilen menşe beyanları kabul edilmeyecek olup, eşyanın Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından eşyaya ilişkin bir teslimat notu (delivery note)  veya başka herhangi bir ticari belge (örneğin çeki listesi-packing list) üzerinde bulunulan menşe beyanları kabul edilecektir.

 

4. Menşe beyanlarının yalnızca onaylanmış ihracatçılarca değil, tüm ihracatçılar tarafından düzenlenmesi imkanı bulunduğundan dolayı, menşe beyanı metninde onaylanmış ihracatçı yetki numarasına yer verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, Güney Kore’deki onaylanmış ihracatçılar tarafından yetki numarasına yer verilmek suretiyle düzenlenmiş olan menşe beyanları da kabul edilecektir.

 

5. Menşe beyanı metni İngilizce olarak fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıstampa ile damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanacak; beyanda el yazısı kullanılacaksa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılacak; ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşıyacaktır.

 

Güney Kore’deki ihracatçılar tarafından söz konusu belgeler üzerine elektronik ortamda tatbik edilen menşe beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşımak kaydıyla, ıslak imza taşıma zorunluluğu olmaksızın kabul edilecektir.

 

6. 1 Mayıs 2013 tarihinde transit halinde olan ya da ülkemizde antrepoda veya serbest bölgede geçici depolanan eşyaya, ithalatçı gümrük idaremize söz konusu tarihten itibaren 12 ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla, eşya için İRK’da yer verilen tercihli gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede, ilgili menşe beyanının, eşyanın Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından1 Mayıs 2013 tarihinde veya sonrasında, eşyaya ilişkin bir teslimat notu (delivery note) veya başka herhangi bir ticari belge (örneğin çeki listesi-packing list) üzerinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususlar, ithal edilecek eşyanın ve eşyaya eşlik eden menşe beyanları başta olmak üzere ilgili tüm belgelerin “Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik”te yer verilen koşul ve gerekliliklerin tamamını karşılaması kaydıyla uygulanacaktır.

 

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                     Mehmet GÜZEL

                                                                                                  Bakan a.

                                                                                                       Müsteşar  Yrd.

 

 

EK: 1 adet metin örneği

 

 

 

DAĞITIM: Tüm Bölge Müdürlüklerine

Ek-3

 

MENŞE BEYANI METNİ

 

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

 

 

 

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …[1] preferential origin.

 

……………………………………………………………………………………….[2]

(Yer ve Tarih)

 

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)[1] Ürünlerin menşei belirtilir.

[2] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.