G.KORE MENŞELİ EŞYANIN TOPLULUK ÜYESİ ÜLKELERDEN ATR DOLAŞIM BELGESİ İLE GELMESİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI HK. 

 

Değerli Arkadaşlar,

 

 

 

                                                                                                                                

 

5603.12.90 GTİP numaralı Güney Kore menşeli eşyanın Almanya’dan A.TR belgesi eşliğinde gelmesi durumunda vergilendirmenin ne şekilde yapılması  gerektiği ve İlave Gümrük Vergisi  tahsil edilip edilmeyeceği konusuna dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

5603.12.90 GTİP numarasından A.TR belgesi eşliğinde ithalat yapan başka firmaların İlave Gümrük Vergisi ödemedikleri bilgisi iletilmiştir.

 

 

İlave Gümrük Vergisi uygulaması ile ilgili 2011/2203 sayılı BKK’nın 3. Maddesinde yer alan “Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz“    

İfadesinden yola çıkıldığında İlave Gümrük Vergisi muafiyetinin AB (Almanya), Güney Kore ve Türkiye arasında tesis edilmiş olması gereken ÇAPRAZ KÜMÜLASYON SİSTEMİ bulunması şartına bağlandığı,

 

Türkiye’nin halen dahil olduğu çapraz kümülasyon sistemleri:

 

          Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK)

          Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)ve

          Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi’dir

           

Bunların dışında başka bir çapraz kümülasyon sistemi bulunmamaktadır.

 

Beyanname düzenlenmesi aşamasında İlave Gümrük Vergisinin Bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak getirildiği, bu verginin manuel olarak silinerek işlem tesis edilebilmesi mümkündür.Ancak; bunun riskleri, idare tarafından geriye dönük yapılacak taramalarla eksik alınan ilave gümrük vergisinin cezası ile tahsili yoluna gidilebileceğidir.

 

2011/2203 sayılı BKK eki listelerde ilave Gümrük Vergisinin sıfır olarak görünmesine rağmen 3. Maddede aranan çapraz kümülasyon şartı nedeniyle ,Türkiye,G.Kore,Almanya arasında çapraz kümülasyon olmamasından dolayı ve sevk ülkesi Almanya’nın Tedarikçi Beyanı düzenleyemeyecek/düzenleyememesinden dolayı   G.Kore Menşeli,Almanya’dan ATR belgesi ile sevk edilen 5603.12.90 GTİP’li eşya için İlave Gümrük Vergisinin sıfır olarak uygulanmaması gerekmektedir.

 

 

 

Benzer ithalatın Mısır, AB(Almanya) ve Türkiye arasında yapılması durumunda, İlave Gümrük Vergisi Tahsil edilmeyeceği,  BKK eki listelerde İlave Gümrük Vergisinin sıfır olarak göründüğü dikkate alınırsa, PAAMK kapsamında 3. Maddede belirtilen Çapraz Kümülasyon şartının sağlandığını, ayrıca Almanya’nın Menşe İspat Belgesi düzenleyebilmesi için  Tedarikçi Beyanı ya da Uzun Dönem Tedarikçi beyanı kullanıldığı görülecektir.

 

2006/10895 sayılı BKK’nın Tedarikçi beyanı ile ilgili 69. Maddesi aşağıdadır

(Ek-Tedarikçi Beyanı)

 

(MADDE 69-(19.07.2009 tarihli, 27293 sayılı R.G. 2009/15216 s.BKK ile değişik. Yürürlük 01.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)[1] (1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanır.

(2) Türkiye’den Topluluğa ve Topluluk’tan Türkiye’ye sevkedilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda menşei kanıtlayıcı belge olarak tedarikçi beyanı kullanılır.

(3) Tedarikçi beyanı ilgili ülkelerle  ticarette geçerli menşe kuralları  uyarınca söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir.)

 

Ayrıca Kore menşe beyanı örneği aşağıdaki gibidir

 

“The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …1 preferential origin.

……………………………………………………………………………………….2

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)”

 

1 Ürünlerin menşei belirtilir.

2 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

 

 

 

 

 

EK

 

Tedarikçi beyanı

 

Metni aşağıda belirtilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

 

 

BEYANNAME

 

Aşağıda imzası bulunan ben, bu belgede belirtilen ………………………….[2]tanımlı eşyanın ………………………. [3] menşeli olduğunu ve…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….[4] ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kurallarına uygunluğunu beyan ederim.

 

 

 

   …….(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kümülasyon uygulanmadığını.[5]

   

beyan ederim. 

 

İstenildiğinde, gümrük idaresine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

………………………………………………………….[6] 

…………………………………………………..[7]

………………………………………………….[8] 

 

 [1] Mülga; MADDE 69 – (1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanır.

(2) Türkiye’den Topluluğa ve Topluluk’tan Türkiye’ye sevkedilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda menşei kanıtlayıcı belge olarak tedarikçi beyanı kullanılır.

(3) Tedarikçi Beyanı ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir.

[2] Belgede yer alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir.  Beyandaki gösterim şu şekilde yapılmalıdır: “Belgede gösterilen veya ……………. ile işaretlenen, ………………………………………………(eşya tanımı), …………………..Ülke’de menşelidir.”

 

[3] Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülkeler.

 

[4] 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke veya ülkeler.

 

[5] Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır.

[6]Tarih ve yer

 

[7]İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.