Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G:24.04.2013-28627)Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.

Şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemlerinin, şirketin ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yine şirketlere, maruz kaldığı risklerin tespiti ve değerlendirilmesi için gerekli önlemleri alma zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmelikte ilk göze çarpan ağır hükümler bu şekildedir.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.