Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE SIĞIR ETİ İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Türkiye tarafından belirli ülkelere tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Bosna-Hersek’te yaşanan sel felaketi nedeniyle anılan ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla açılan ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında Bosna-Hersek menşeli sığır etinin ithalinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar; 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve 4458 sayılı Kanunun 22 nci maddeleri ile 9/7/2014 tarihli ve 2014/6582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşe kuralı

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Tamamen Bosna-Hersek’te doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ve 0201 veya 0202 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşya,

b) Türkiye veya Bosna-Hersek dışında doğmuş ve yetiştirilmiş olup Bosna-Hersek'le en az üç aylık besi döneminden sonra kesimi yapıları canlı hayvanlardan elde edilen ve 0201 veya 0202 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşya;

bu Karar kapsamındaki gerekli diğer tüm şartların da karşılanması kaydıyla, Bosna-Hersek menşeli kabul edilerek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, 2014/6582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki tarife kontenjanından yararlanır.

(2) Bu şartlar sağlanmadığında et (sakatat), hayvanın doğduğu veya en uzun süre beslendiği ülke menşeli sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler Ülkesellik ilkesi

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Bosna-Hersek’te kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.

Ürünlerin sevkiyatı

MADDE 6- (1) Türkiye’de serbest dolaşıma sokulması için beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen Bosna-Hersek’ten ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin, serbest dolaşıma konulacaklarının beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçirilmemiş olmaları gerekir. Ürünlerin depolanması veya sevkiyatı ve sevkiyatın bölünmesi, bu işlemlerin ihracatçının veya eşyanın sonraki hamilinin sorumluluğu altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir ve bu ürünler, transit ülkesinde ya da ülkelerinde gümrük gözetimi altında kalır.

(2) Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, birinci fıkra hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Gümrük idarelerinin birinci fıkra hükümlerinin yerine getirilmediğine dair şüphelerinin olduğu hallerde ise beyan sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt dâhil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek tüm kanıtlan ibraz etmesi istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etkisiz Unsurlar

Etkisiz unsurlar

MADDE 7- (1) Bir ürünün bu Karar kapsamında menşeli olup olmadığım belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıtın,

b) Tesis ve teçhizatın,

c) Makine ve aletlerin,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın,

menşeinin belirlenmesi gerekmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Menşe İspatı

Menşe ispat belgesi

MADDE 8- (1) Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye ithal edilen ürünler, bu Karar hükümleri çerçevesinde Bosna-Hersek menşeli olduklarına dair ekli EUR.l dolaşım belgesinin ibrazı üzerine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, 2014/6582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki tarife kontenjanından yararlanabilir.

Kararın tamamı için tıklayınız.