EPDK TEK PENCERE UYGULAMASI HK. 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605/106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-EPDK

705

GENELGE

(2014/7)

 

İlgi:     17.01.2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu “Beyan Edilen Dökümanlar” alanında beyan edilen, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen uygunluk yazılarının, 14.07.2014 tarihi itibarıyla Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup, bu tarihten sonraki işlemlerin aşağıdaki şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

1- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0843 belge kodlu uygunluk yazıları Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilecektir.

2- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Bakanlığımıza belge bilgilerinin iletilmesi üzerine eş zamanlı olarak, 20 haneli Belge Numarası (örn:13950889730760000112), Belge Satır Sıra Numarası (örn:1) ve Belge Kayıt Tarihi (örn:01.01.2014) Bakanlığımız tarafından bahsi geçen Kuruma yine elektronik ortamda iletilecek olup, söz konusu bilgiler bahsi geçen Kurum tarafından da başvuru sahibine bildirilecektir.

3- Bakanlığımıza bu şekilde iletilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilen ve Kurum tarafından yükümlüye bildirilen belge numarası/belge sıra numarası (örn: Referans No: 13950889730760000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde söz konusu belgenin ıslak imzalı şekli ayrıca aranmayacaktır.

Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.