Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında 

Duyuru Özeti:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 1 sıra no.lu Tebliğ 25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistem olarak tanımlanmıştır.

Tebliğin “Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler” başlıklı 4 üncü maddesinde;

••  4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği,

•• Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olduğu,

••  Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanların, elektronik tebligat adresi almak ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olduğu, belirtilmiştir. 

Tebliğin “Cezai Hüküm” başlıklı 8 inci maddesinde ise;Maliye Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Sistemini kullanma zorunluluğu getirilenler hariç olmak üzere, Tebliğ kapsamında kendilerine Elektronik Tebligat Sistemi kullanma zorunluluğu getirilenlerin, Tebliğ hükümlerine uymamaları halinde 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 
 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.