Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2012/2 sayılı tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

 

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/m2)

6809

Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya

5

Gözetim uygulaması

MADDE 2  (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşyalar ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonlarından 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3  (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK Ide yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK IIdeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasınıengellemez. Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kıymet Gümrük Kanunu’nun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasınıengellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

19 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28918

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/m2)

68.09

Yalnız alçı ve alçı esaslı bileşiklerden levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri

5

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.