Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik ile İlgili YazısıORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2015/728-15792          
                                                                                                                                                                                              Ankara           28/08/2015
Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik
SİRKÜLER (G-2015)
Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve ekte yer alan yazıda özetle;
 -İhracat 2007/2 sayılı “Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan düzenlemelere  (03/06/2015 tarih 29375 sayılı Resmi Gazete) ilişkin uygulamalar,

  1. İhracat: 2015/2 sayılı Tebliğ (İhracat : 2007/2) ile, İhracat : 2007/2 sayılı Tebliğ’in değişik 9 uncu maddesindeki yeni düzenlemeler ile;

– Bakanlığımız ile Gümrük Ticaret Bakanlığı veya Gümrük Ticaret Bakanlığı ile gümrük idareleri arasında bilgi sistemine erişim sağlanamaması, beyanname tescil bilgilerinin gelmemesi yada geç gelmesi, elektronik ortamda aksaklıklar yaşanması, beyannamelerin hatalı beyannameler kalemine düşmesi ve kapatılan beyannamelerle ilgili sonradan iptal kayıtları gönderilmesi veya düzeltme yapılması gibi nedenlerle DIR Otomasyon Sistemince kontrol yapılamaması veya satır kodu değişikliği yapılması hallerinde oluşan miktar aşımlarının revize edilmesinin ve revize edilen miktar dikkate alınarak, belge taahhüt hesabının kapatılmasının mümkün olduğu,
 – Belgede belirtilen miktardan fazla yurt içinden alım yapılmış ise miktar aşımının revizeye konu edilemeyeceği,
 – Belge kapsamında hem yurt içi alım hem ithalat yapılmış ise: miktar aşımının oluştuğu hallerde revize işlemi, yurt içi alım faturaları ile ithalat beyannamelerinin tarihlerine göre sıralanacağı, aşım konusu yurt içi alım kaynaklı ise revize işlemine konu edilemeyeceği, ithalat kaynaklı aşım ise 2007/2 sayılı Tebliğ’in değişik 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değenlendirilerek revize edilebileceği,
 – Yine bahse konu değişikliğe paralel olarak 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin 49 uncu maddesininde 22/06/2015 tarihli Genelge değişikliği ile ithalat miktarının revize edilerek taahhüt hesabının kapatılabileceği, 5070 sayılı kanun  gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. – Firma sorumluluğu çerçevesinde yapılan DİİB sahibi firmalar yurt içi alım, özel fatura kapsamı ihracatlar, ihracat sayılan satış ve teslimler, belgeden belgeye teslimler ve belge orjinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan fatura kayıtlarında aşım olması halinde 2005/8391 sayılı DIR Kararının 22. Maddesinin (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edileceği,
 
2) 2015/2 sayılı Tebliğ’in 2 nci maddesi ile ihracat 2007/2 sayılı Tebliğ’e eklenen geçici 6 ncı maddeyle; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış DİİB kapsamında söz konusu maddenin yürürlük tarihinden önce (03/06/2015 tarih -29375 sayılı Resmi Gazete) oluşan aşımların revizeye konu edilebileceği,

3) 2015/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile bu tarihten önce düzenlenen DİİB belgeleri için Dünya emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmaları sebebiyle firmaların azami % 80 olması gereken DKO yakalayamadıkları için Genel  Müdürlük Makamlarınca DKO’nın yeniden belirleneceği,

 4) 2006/12 sayılı Tebliğ’e bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinde ayniyet ve/veya ekspertiz raporu alınmadığı durumlarda Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsik edilerek özel şartların yerine getirilebileceği,

5) 2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge’sinde DİİB üzerinde özel şartlarda geçen “İş bu belge kapsamında…………..ithalatına ihracat taahhüdünün tamamlanmasına müteakip izin verilecektir” hükmü yerine getirilemediği durumlar için (24/08/2015 tarihinden önce yerine getirilemediği) Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsik edilerek özel şartların yerine getirilebileceği, belirtilmektedir.

Dahilde İşlem Rejimini kullanan üyelerimizin bu düzenlemelere dikkat etmeleri hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim. 
 

Özkan AYDIN
Genel Sekreter  

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz