Ek 77/A Teminat Mektubu Formatının Değişmesi HGümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Ek 77/A Teminat Mektubu T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı adına tanzim edilirken yeni hali ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına tanzim edilerek 07/10/2016 tarihinden itibaren düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 
Yeni Teminat Mektubu Örneği
EK 77/A
 
 
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA
 
 
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……………………………………………………………………….’dan tahsili gereken ………………………………………………. (yazıyla………………………………………………………………..) AVRO/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.       
                                                                       ”
————————————————————————————————————————————————————-
 
Eski Teminat Mektubu Örneği
Ek 77/A
 
 
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA

 
 
 
 
Gümrük Müsteşarlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……… ………… ……… …………… ……… ………… ………….’dan tahsili gereken ……… …… ……… ……… …… …… ………. (yazıyla ……… ……… ………… ………… …… …… ………… ……… ……..) AVRO/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren ……… ……… ………… ………… …………’nın kurumu temsil ve ilzama yetkili mamurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.