E-FATURA UYGULAMALARI HK.Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yağ,yakıt ve kumanya teslimlerinde e-fatura uygulaması hakkındaki yazısı aşağıdadır.

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

06.03.2014/4648

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlgi: a) 16.01.2014 tarihli ve 975 sayılı yazımız.

 b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.02.2014 tarihli ve

10165 sayılı yazısı.

 c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.02.2014 tarihli ve

12022 sayılı yazısı.

 

İlgi (b) ve (c)’de kayıtlı yazılarda; ……………………A.Ş.’nin dilekçelerinden bahisle,

e-fatura düzenleme konusunda gereken kriterleri yerine getirmiş ve bildirimini

tamamlamış olan firmaların ticaretlerinde e-fatura haricinde fatura

düzenlemelerinin mümkün olmadığı, bu kapsamda karşılıklı olarak bu sisteme

geçiş yapmış firmalarca düzenlenen, ihrakiye teslimine mahsus elektronik

faturalar ile işlem yapılıp yapılamayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması

istenilmektedir.

 

416, 421 ve 424 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 397

Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerinden, e-fatura

uygulamasını kullanabilmek için hem göndericinin ve hem de alıcının sisteme

kayıtlı olma zorunluluğunun bulunduğu, e-fatura uygulamasının sistemde

tanımlanmış olan mükellefler arasındaki işlemlere imkan tanımakta olduğu

anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, ihracata konu eşya tesliminin yurt dışındaki bir alıcıya yapılacak

olması durumunda e-fatura uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesinin

mümkün olmadığı; ancak, faturayı düzenleyen ve adına fatura düzenlenen

kişilerin e-fatura sistemine kayıtlı olmaları koşuluyla, 4458 sayılı Gümrük

Kanunu’nun 176 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak yağ, yakıt ve kumanya

teslimlerinde, ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtilen usul ve esaslar dairesinde

e-faturalarla işlem yapılması uygun bulunmuştur.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI

 Bakan a.

 Genel

Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri